دانلود فایل word سبک زندگی رانندگان به عنوان فاکتور انسانی در وقوع حوادث رانندگی شهر همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word سبک زندگی رانندگان به عنوان فاکتور انسانی در وقوع حوادث رانندگی شهر همدان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نسیم دانش (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان)

تعداد صفحات :16

مقدمه: حوادث رانندگی بصورت عمده مرتبط با عامل انسانی بوده و بعنوان یک معضل مهم مورد توجه تیم بهداشتی در دنیاست. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش سبک زندگی در ارتباط با وقوع حوادث رانندگی انجام شد.روش کار: نوع مطالعه مورد شاهدی بود که در شهر همدان در سال 1392 انجام گرفت. نمونه گیری بصورت دو مرحله ای انجام شد. تعداد نمونه, 309 نفر, شامل 103 نفر گروه مورد (دچار حادثه رانندگی) و 206 نفر گروه شاهد (فاقد حادثه رانندگی) بود. ابزار مطالعه پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک و سبک زندگی (فعالیت های روزانه,سبک رانندگی, درک قوانین و استرس های رانندگی) بود. روایی و پایایی ابزار از طریق روایی محتوی و آزمون مجدد (ضریب آلفای کرونباخ 0.89) تایید شد. تکمیل پرسشنامه ها به صورت خوداظهاری بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS/16, با بکارگیری آزمون کای اسکوئر و رگرسیون لجستیک تطبیق یافته بر اساس سن و جنس تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی دار کمتر از 0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: شانس وقوع حوادث رانندگی در گروه مورد بدلیل فعالیت های معمول روزانه, سبک رانندگی و درک از قوانین رانندگی به ترتیب 1.165, 0.656 و 1.308 بیشتر از گروه شاهد بود؛ هر چند از نظر آماری این اختلاف معنی دار نشد. شانس وقوع حادثه رانندگی در گروه مورد به دلیل استرس, حدود سه برابر بیشتر از گروه شاهد بود (P<0.001 و OR=2.958 و 5.265,CI%95= 1.661).نتیجه نهایی: برگزیدن سبک زندگی خطرناک به عنوان فاکتور مساعد کننده در وقوع حوادث رانندگی نقش دارد. می توان با کنترل این عامل از ایجاد حوادث رانندگی پیشگیری نمود.
کلید واژه: حوادث رانندگی, سبک زندگی, همدان

لینک کمکی