دانلود فایل word بررسی صلاحیت حرفه ای پرستاران در حیطه مراقبت معنوی در شهرستان کاشان در سال 1393

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی صلاحیت حرفه ای پرستاران در حیطه مراقبت معنوی در شهرستان کاشان در سال 1393 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نسیم دانش (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان)

تعداد صفحات :13

مقدمه: مراقبت معنوی, در ایجاد احساس سلامتی و آرامش در بیمار و خانواده وی, نقش اساسی دارد, لذا برخورداری از صلاحیت حرفه ای برای پرستاران ضروری است. با توجه به اهمیت مراقبت معنوی و ارزیابی صلاحیت حرفه ای پرستاران در این حیطه, این مطالعه با هدف تعیین صلاحیت حرفه ای پرستاران در حیطه مراقبت معنوی در شهرستان کاشان سال 1393 انجام شد.روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی, جامعه پژوهش شامل کلیه پرستاران شاغل در بخش های بالینی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه تعیین صلاحیت حرفه ای پرستاران در حیطه مراقبت معنوی گردآوری و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار SPSS/11.5 انجام شد.یافته ها: در این مطالعه 239 پرستار شرکت کردند. میانگین و انحراف معیار نمره کل صلاحیت حرفه ای پرستاران در حیطه مراقبت معنوی 99.64±25.95 بود. میانگین و انحراف معیار نمره صلاحیت حرفه ای آنها در حیطه ارزیابی و اجرا مراقبت معنوی 46.70±17.54. در حیطه ارزش های انسانی 20.68±4.60, در حیطه آگاهی 11.85±3.12, در حیطه نگرش 11.28±2.78 و در حیطه خودشناسی 7.50±1.54 بود. پرستاران بخش های اورژانس از پایین ترین صلاحیت در ارائه مراقبت معنوی برخوردار بودند.نتیجه نهایی: مطالعه حاضر نشان داد که پرستاران شرکت کننده از صلاحیت حرفه ای مناسبی در ارائه مراقبت معنوی برخوردار نیستند و تاکنون آموزشی در رابطه با این مفهوم دریافت نکرده اند. این یافته ها لزوم انجام مطالعات بیشتر در زمینه معنویت و مراقبت معنوی در ایران را نشان می دهد.
کلید واژه: پرستاران, صلاحیت حرفه ای, مراقبت معنوی

لینک کمکی