دانلود فایل word خودکارآمدی بیماران سلول داسی شکل بعد از دریافت آموزش مبتنی بر برنامه خودمدیریتی (24 هفته پیگیری)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word خودکارآمدی بیماران سلول داسی شکل بعد از دریافت آموزش مبتنی بر برنامه خودمدیریتی (24 هفته پیگیری) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نسیم دانش (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان)

تعداد صفحات :14

مقدمه: بیماران مبتلا به بیماری سلول داسی شکل در طول زندگی خود از عوارض متعدد این بیماری رنج می برند و باید با ارتقا سطح خودمدیریتی و پیشگیری از عوارض بیماری, با این بیماری مزمن سازگار شوند. برنامه های خودمدیریتی در بیماری های مزمن ترکیبی از استراتژی هایی هستند که منجر به افزایش سطح خودکارآمدی و ارتقا رفتارهای خودمدیریتی می شوند. هدف این مطالعه تعیین تاثیر برنامه خودمدیریتی بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به بیماری سلول داسی شکل است.روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی 53 بیمار مبتلا به بیماری سلول داسی شکل مراجعه کننده به درمانگاه تالاسمی بیمارستان شفا اهواز به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. برنامه خودمدیریتی طی دو جلسه آموزش انفرادی, یک جلسه آموزش گروهی بزرگ و دو جلسه آموزش گروهی کوچک به مدت 12 هفته اجرا شد. میزان خودکارآمدی بیماران قبل از مداخله, هفته دوازدهم و هفته سی و ششم با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی بیماران سلول داسی شکل ارزیابی گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS/19 و آزمون های کای اسکوئر, تی مستقل و آزمون اندازه های تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: آزمون آنالیز واریانس با اندازه های تکراری اختلاف معنی داری بین میانگین نمره کل و زیرگروه های خودکارآمدی در هفته دوازدهم و هفته سی و ششم بعد از مداخله در مقایسه با قبل از مداخله نشان داد (p<0.001).نتیجه نهایی: مطالعه نشان داد مداخلات خودمدیریتی بر ارتقا سطح خودکارآمدی بیماران مبتلا به بیماری سلول داسی شکل موثر بوده است. بنابراین استفاده از برنامه های خودمدیریتی جهت تغییر رفتار و ارتقا سطح خودکارآمدی این بیماران قابل توصیه است.
کلید واژه: بیماری سلول داسی شکل, خودکارآمدی, خودمدیریتی

لینک کمکی