دانلود فایل word مقایسه شاخص های استرس اکسیداتیو بارداری با زایمان بی درد و ارتباط مقادیر زایمانی آنها در نوزاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقایسه شاخص های استرس اکسیداتیو بارداری با زایمان بی درد و ارتباط مقادیر زایمانی آنها در نوزاد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نسیم دانش (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان)

تعداد صفحات :9

مقدمه: مطالعات نشان می دهد زایمان به دلیل استرس تقاضای اکسیژن را افزایش داده و ممکن است در ایجاد استرس اکسیداتیو نقش داشته باشد, این مطالعه با هدف مقایسه شاخص های استرس اکسیداتیو بارداری با زایمان بی درد و ارتباط مقادیر زایمانی آن ها در نوزاد انجام گرفت.روش کار: در این مطالعه موردی شاهدی از نوع خود شاهد که در سال 1386 انجام گرفت 60 زن بارداری که در هفته 38-40 بارداری بودند و تمایل به زایمان بی درد با روش انتونکس داشتند وارد نمونه گیری شدند. پس از رضایت کتبی 5 سی سی خون گرفته شد. سایر نمونه های خون از زمانی که همان مادران وارد مرحله دوم زایمان شدند گرفته شد که شامل نمونه های خون مرحله دوم زایمان و خون بند ناف نوزاد بودند. آزمایشات شامل لیپید پراکسیداسیون, گروه های تیول و ظرفیت تام انتی اکسیدانی بودند.یافته ها: لیپید پراکسید زایمان و حاملگی به ترتیب 4.61±2.712 و 4.606±3.32 بود (p=0.994). شاخص تیول زایمان و حاملگی به ترتیب 0.265±0.243 و 0.284±0.388 بود (p=0.694).ظرفیت تام آنتی اکسیدان زایمان و بارداری 1.26±1.015 و 1.370±1.1126 بود (p=0.56). ارتباط مثبت و معنی داری بین شاخص تیول (P=0.002) و لیپید پراکسیداسیون مادر و نوزاد دیده شد (p=0.001).نتیجه نهایی: نتایج نشان داد که شاخص های استرس اکسیداتیو در زایمان بی درد نسبت به حاملگی تفاوت نمی کند و می توان از این روش بی دردی استفاده کرد.
کلید واژه: استرس اکسیداتیو, زایمان بی درد, بارداری, زایمان

لینک کمکی