دانلود فایل word تاثیر مداخله مبتنی بر توانمندسازی خانواده محور بر شدت تهدید درک شده در مراقبین بیماران مبتلا به سکته مغزی: یک مطالعه نیمه تجربی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثیر مداخله مبتنی بر توانمندسازی خانواده محور بر شدت تهدید درک شده در مراقبین بیماران مبتلا به سکته مغزی: یک مطالعه نیمه تجربی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نسیم دانش (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان)

تعداد صفحات :12

مقدمه: اعضای خانواده بیماران مبتلا به سکته مغزی به علت مواجهه ناگهانی با سکته مغزی اتخاذ نقش جدید به عنوان مراقب بیمار, علاوه برتحمل فشار و استرس جسمی و روحی دچار اختلال در فعالیت های اجتماعی می شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر توانمندسازی خانواده محور بر شدت تهدید درک شده مراقبین بیماران مبتلا به سکته مغزی انجام شد.روش کار: این مطالعه مطالعه نیمه تجربی دو گروهی قبل و بعد با شرکت 88 مراقب از مبتلایان به سکته مغزی انجام شد شرکت کنندگان با نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه های کنترل (44 نفر) و مداخله (44 نفر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل: مشخصات فردی, مقیاس بارتل و پرسشنامه شدت تهدید درک شده بود. که قبل و یک ماه بعد از مداخله توسط کلیه مراقبین تکمیل شد. مداخله آموزشی در گروه های 11 نفری در دو جلسه انجام شد. داده ها با آزمون های مجذور کای, تی مستقل و زوجی در سطح اطمینان 95% تحلیل شد.یافته ها: بین میانگین نمرات شدت تهدید درک شده گروه های کنترل و مداخله در بدو ورود به مطالعه اختلاف معنی داری وجود نداشت (P=0.941). اما یک ماه پس از مداخله, تفاوت معناداری در میزان شدت تهدید درک شده در سه بعد جسمی, روحی و اجتماعی در گروه کنترل نسبت به مداخله مشاهده شد (P<0.05).نتیجه نهایی: مداخله مبتنی بر توانمندسازی خانواده محور می تواند منجر به کاهش فشار مراقبتی و استرس های جسمی و روحی و انزوای اجتماعی مراقبین بیماران مبتلا به سکته مغزی می گردد.
کلید واژه: انفارکتوس مغزی, تنش, خانواده درمانی, مراقبت پرستاری

لینک کمکی