دانلود فایل word بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر خطر ریزش قیمت سهام در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر خطر ریزش قیمت سهام در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش حسابداری

تعداد صفحات :25

هدف از این پژوهش, بررسی تاثیر محافظه کاری بر خطر ریزش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری شامل 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390-1386 می باشد. برای اندازه گیری محافظه کاری از شاخص خان و واتس (2009) و برای اندازه گیری خطر ریزش قیمت سهام از الگوی رگرسیون چند متغیره و جهت آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون لجستیک استفاده شده است. این تحقیق پس رویدادی بوده و با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های مشاهده شده, نتیجه گیری صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری بر احتمال سقوط قیمت سهام تاثیر منفی و معناداری دارد. قابل ذکر است که این نتیجه در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی هم صادق بوده است. همچنین, نتایج آزمون تفاوت نشان می دهد که محافظه کاری در زمانی که احتمال سقوط قیمت سهام وجود دارد, نسبت به زمانی که احتمال سقوط قیمت سهام وجود ندارد, کمتر است.
کلید واژه: محافظه کاری, خطر ریزش قیمت سهام, عدم تقارن اطلاعاتی

لینک کمکی