دانلود فایل word بررسی کیفیت سود طی چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی کیفیت سود طی چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش حسابداری

تعداد صفحات :25

بر اساس تئوری رقابتی و تئوری علامت دهی, شرکت ها طی مراحل مختلف چرخه عمرشان دارای ویژگی ها و شرایط متفاوتی هستند که ممکن است بر نحوه گزارشگری مالی آن ها اثرگذار باشد. پژوهش حاضر, در پی مشخص کردن رابطه بین چرخه عمر شرکت ها و کیفیت سود آن ها می باشد. برای سنجش کیفیت سود شرکت ها, از چهار معیار محافظه کاری, پیش بینی کنندگی سود, پایداری سود و مربوط بودن ارزش بهره گرفته شده است. نمونه پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1391 می باشد. برای بررسی رابطه مذکور, از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بر اساس معیارهای پایداری سود و پیش بینی کنندگی سود, کیفیت سود طی چرخه عمر شرکت ها, متفاوت است. بر این اساس, پیش بینی کنندگی و پایداری سود شرکت هایی که در مرحله افول قرار دارند, از سایر شرکت ها کمتر است. این در حالی است که بین شرکت های بالغ و رشدی تفاوت معناداری وجود ندارد. لازم به ذکر است که محافظه کاری و مربوط بودن ارزش, طی چرخه عمر شرکت ها تفاوت معناداری ندارد.
کلید واژه: تئوری رقابتی, تئوری علامت دهی, چرخه عمر, کیفیت سود

لینک کمکی