دانلود فایل word مطالعه توزیع مکانی علف های هرز یک مزرعه ذرت با استفاده از روابط ژئواستاتیک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مطالعه توزیع مکانی علف های هرز یک مزرعه ذرت با استفاده از روابط ژئواستاتیک :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : به زراعی کشاورزی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان)

تعداد صفحات :18

به منظور بررسی توزیع مکانی علف های هرز مزرعه ذرت, پژوهشی, در سال 1389, در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شد. ابتدا, مزرعه به شبکه های 1.5 در 1.5 متر تقسیم و نمونه برداری ها از نقاط تقاطع شبکه ها انجام شد. نمونه برداری از بانک بذر طی دو مرحله (پیش از کاشت و پس از برداشت ذرت) و نمونه برداری از جمعیت علف هرز طی یک مرحله (ظهور بلال) انجام شد.برای انجام محاسبات مربوط به سمی واریوگرام و تعیین الگوی پراکنش علف های هرز از نرم افزارهای +Gs و 99 Rockwork استفاده شد. مطابق نتایج, بالاترین تراکم علف های هرز مزرعه به ترتیب مربوط به تاج خروس خوابیده (Amaranthus blitoidos S. Watson), گونه های اویارسلام (Cyperus spp) و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retrofloxus L.) بود.واریوگرام گونه های مورد نظر با مدل های کروی و نمایی مطابقت داشت و همبستگی مکانی قوی و متوسط برای بذور و گیاهچه آن ها در تمامی مراحل نمونه برداری به ثبت رسید. نتایج این پژوهش نشان داد که بذرهای علف های هرز بیشتر به صورت لکه هایی با اندازه و تراکم متفاوت دیده می شوند. مطابق نقشه های توزیع مکانی, ساختار لکه ای بانک بذر ابتدای فصل با انتهای فصل مطابقت داشت. همچنین, با دانستن تراکم بذر علف های هرز تا حد زیادی می توان تراکم جمعیت علف های هرز در طول فصل زراعی را برآورد کرد.
کلید واژه: الگوی پراکنش, اویارسلام, بانک بذر, تاج خروس, همبستگی مکانی

لینک کمکی