دانلود فایل word بررسی تاثیر کود دامی بر عملکرد و کنترل علف های هرز در کشت مخلوط ارزن دم روباهی (Setaria italica) و ماش (Vigna radiata)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی تاثیر کود دامی بر عملکرد و کنترل علف های هرز در کشت مخلوط ارزن دم روباهی (Setaria italica) و ماش (Vigna radiata) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : به زراعی کشاورزی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان)

تعداد صفحات :21

در این مطالعه اثر کشت مخلوط افزایشی ارزن دم روباهی و ماش و سطوح مختلف کود دامی بر عملکرد دانه, کنترل علف های هرز و غلظت عناصر غذایی در ارزن آزموده شد. طرح آزمایشی کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه مقدار کود دامی (صفر, 15 و 30 تن در هکتار) به عنوان عامل اصلی و پنج نسبت کاشت مختلف به عنوان عامل فرعی (کشت خالص ارزن و ماش, 100 درصد ارزن+15 درصد ماش, 100 درصد ارزن+30 درصد ماش و 100 درصد ارزن+45 درصد ماش) بود که در سه تکرار انجام شد. این آزمایش در سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل اجرا شد. سطوح مختلف کود دامی, نسبت های کاشت و اثر متقابل بین آن ها تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه دو گیاه داشت. بالاترین عملکرد دانه در ماش از کشت خالص آن و در ارزن از تیمار 30 درصد ماش+100 درصد ارزن همراه با مصرف 30 تن در هکتار کود به دست آمد. بیشترین میزان جذب تشعشع فعال فتوسنتزی مربوط به تیمار 45 درصد ماش+100 درصد ارزن بود. نسبت های مختلف مخلوط نسبت به خالص دو گیاه در کنترل علف های هرز برتری داشتند. بالاترین میزان نیتروژن و پتاسیم دانه ارزن به ترتیب از تیمارهای 45 درصد ماش + 100 درصد ارزن و 15 درصد ماش + 100 درصد ارزن همراه با مصرف 30 تن کود دامی در هکتار کود به دست آمد.
کلید واژه: پتاسیم, جذب تشعشع, عناصر غذایی, کشت مخلوط افزایشی, نیتروژن

لینک کمکی