دانلود فایل word بررسی اثر بندهای تعدیلی گزارش حسابرس مستقل بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی اثر بندهای تعدیلی گزارش حسابرس مستقل بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش حسابداری

تعداد صفحات :26

تقسیم سود نقدی, یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی است. با توجه به اهمیت سیاست تقسیم سود شرکت ها, بررسی سود قابل اطمینان برای توزیع بین صاحبان سهام و جلوگیری از توزیع سود موهوم یکی از موضوعات بسیار مهم می باشد. این مقاله به پیروی از مطالعه لاوسون و وانگ (2014) و کاسکی و هالون (2013) به بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود با سود هر سهم مورد نظر حسابرس و مدیریت پرداخته است. برای بررسی موضوع با استفاده از روش بررسی میدانی اطلاعات واقعی 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 تا1390 استخراج و مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیانگر بیشتر بودن قدرت توضیح دهندگی سود مورد نظر حسابرس, نسبت به سود هر سهم مورد نظر مدیریت, در تقسیم سود می باشد. همچنین, نتایج نشان داد که بین سود هر سهم مد نظر حسابرس و سود هر سهم مد نظر مدیریت اختلاف معناداری وجود ندارد.
کلید واژه: سود هر سهم, گزارش حسابرس, سیاست تقسیم سود

لینک کمکی