دانلود فایل word بررسی نحوه اعمال اختیارات مدیران در مراحل مختلف درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی نحوه اعمال اختیارات مدیران در مراحل مختلف درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش حسابداری

تعداد صفحات :27

هدف پژوهش حاضر, بررسی نحوه اعمال اختیارات مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سه مرحله درماندگی با احتمال بسیار کم, در مرحله درماندگی مالی و مرحله درماندگی با احتمال بسیار بالا می باشد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش, تعداد 855 سال- شرکت بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 5 ساله 1386 تا 1390 با استفاده از الگوی پیش بینی درماندگی مالی آلتمن به سه گروه طبقه بندی شدند. دستکاری اقلام تعهدی (به عنوان شاخص مدیریت سود) بر مبنای الگوی کازنیک (1999) اندازه گیری شده است. نتایج برآورد الگوی فرضیه های پژوهش با استفاده از تکنیک داده های تابلویی, حکایت از به کارگیری مدیریت سود کارآ در شرکت ها دارد. به عبارت دیگر, مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مراحل مختلف درماندگی برای بهتر نشان دادن وضعیت مالی, از طریق اقلام تعهدی اختیاری اقدام به دستکاری کاهشی سود حسابداری می کنند. همچنین, با افزایش احتمال درماندگی مالی شرکت ها, میزان دستکاری سود حسابداری توسط مدیران افزایش یافته است.
کلید واژه: اقلام تعهدی اختیاری, درماندگی مالی, درماندگی مالی بسیار کم, درماندگی مالی بسیار بالا, مدیریت سود

لینک کمکی