دانلود فایل word تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی شدید بر بیان پروتئین مایوکاین های IL-1β ,IL-6 و TNF-α در عضله تند تنش موش های صحرایی دیابتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی شدید بر بیان پروتئین مایوکاین های IL-1β ,IL-6 و TNF-α در عضله تند تنش موش های صحرایی دیابتی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ورزش و علوم زیست حرکتی

تعداد صفحات :12

مقدمه: سایتوکاین ها و دیگر پپتیدهای بیان, تولید و آزاد شده به وسیله فیبرهای عضلانی که اثرات پاراکرین و اندوکرین اعمال می کنند به عنوان مایوکاین طبقه بندی می شوند. این احتمال وجود دارد که مایوکاین های آزاد شده از عضله اسکلتی واسطه اثرات مفید ورزش در رابطه با سلامتی باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات تمرین مقاومتی شدید بر بیان پروتئین مایوکاین های IL-6, IL-1b و TNF-a در عضله تند تنش در موش های صحرایی دیابتی بود.روش شناسی: موش های صحرایی به گروه های کنترل, تمرین, دیابتی ایجاد شده با استرپتوزوتوسین و دیابتی تمرین تقسیم شدند. گروه های تمرین برای تمرین مقاومتی بالا رفتن از یک نردبان 1 متری با وزنه ای که به دم آن ها آویزان بود را اجرا کردند. بعد از 5 هفته تمرین مقاومتی محتوایی پروتئین مایوکاین های IL-6, IL-1b و TNF-a در عضله FHL با روش الایزا اندازه گیری شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیر دیابت و اثر متقابل تمرین و دیابت بر بیان مایوکاین IL- 6 در عضله FHL بود (p<0.05). همچنین دیابت باعث افزایش سطوح IL-1b و در عضله تند تنش FHL گشت (p<0.001). اما تمرین مقاومتی نتوانسته است تغییری در سطوح IL-1b و TNF-a ایجاد کند (p>0.05).بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش تمرین مقاومتی توانسته است باعث کاهش مایوکاین IL-6 در دیابت شود. در مورد مایوکاین های التهابی IL-1b و TNF-a تمرین مقاومتی تغییری ایجاد نکرده است. این احتمال وجود دارد که افزایش مایوکاین های التهابی در عضله اسکلتی مکانیسمی برای سازگاری های تمرینی باشد.
کلید واژه: دیابت, مایوکاین, تمرین مقاومتی, عضله اسکلتی

لینک کمکی