دانلود فایل word ارزیابی اثرات مدیریت کود نیتروژن در مرحله گلدهی بر عملکرد کلزا در شرایط گرگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزیابی اثرات مدیریت کود نیتروژن در مرحله گلدهی بر عملکرد کلزا در شرایط گرگان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : به زراعی کشاورزی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان)

تعداد صفحات :16

به منظور ارزیابی اثرات مدیریت کود نیتروژن در مرحله جوانه زرد به عنوان یکی از مراحل مهم گلدهی بر عملکرد دانه کلزا با بهره گیری از شاخص تغذیه نیتروژن (نسبت غلظت نیتروژن در گیاه به حالت مطلوب آن), آزمایشی به صورت آشیانه ای و در قالب طرح کاملا تصادفی در 15 مزرعه منتخب شهرستان گرگان که در سه سطح مدیریت خوب, متوسط و ضعیف طبقه بندی شده بودند, در سال زراعی 89 ـ 1388 انجام شد. در طول این مطالعه, با هدف کمی سازی مدیریت زراعی, پرسشنامه هایی نیز با کمک کشاورزان تکمیل شد. بر اساس نتایج به دست آمده, سطوح مدیریت مورد بررسی از نظر شاخص تغذیه نیتروژن دارای تفاوت معنی دار (P<0.01) بودند. در این آزمایش با وجود آنکه مقادیر شاخص تغذیه نیتروژن در مزارع با سطح مدیریت خوب بالاتر از دیگر سطوح مدیریت بود, اما در طول فصل رشد و در هر سه سطح مدیریت, میزان این شاخص کمتر از یک اندازه گیری شد, که نشان دهنده محدودیت در رشد و عملکرد گیاه به دلیل کمبود نیتروژن است. بین شاخص تغذیه نیتروژن در مرحله جوانه زرد با عملکرد دانه نیز همبستگی مثبت و معنی دار (P<0.05) وجود داشت که اهمیت دسترسی به منابع نیتروژن در مرحله جوانه زرد را تایید می کند.
کلید واژه: شاخص تغذیه نیتروژن, عملکرد دانه, کلزا, مدیریت کودی, نیتروژن بحرانی

لینک کمکی