دانلود فایل word بازخورد درک شده در آموزش بالینی دانشجویان کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بازخورد درک شده در آموزش بالینی دانشجویان کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

تعداد صفحات :13

مقدمه: توسعه و ایجاد صلاحیت های بالینی در دانشجویان رشته های علوم سلامت, هدف اساسی آموزش است و بازخورد معنادار و سازنده برای دستیابی یادگیرندگان به اطلاعات سازنده ضروری است. هدف این مطالعه بررسی (بازخورد درک شده), توسط دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.روش ها: این مطالعه توصیفی - مقطعی, در سال تحصیلی 93-1392 بر روی 25 نفر از دانشجویان کارشناسی مامایی ترم 7 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که به صورت سرشماری انتخاب شدند, انجام گردید. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جهت تعیین روایی محتوا و صوری پرسشنامه از نظر اساتید و صاحب نظران رشته آموزش پزشکی و مامایی استفاده شد و ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (0.86) محاسبه شد. در پرسشنامه از مقیاس لیکرت 5 تایی (همیشه=5, بیش تر اوقات=4, گاهی اوقات=3, بندرت=2, هرگز=1) استفاده شد. در این پژوهش میانگین مورد انتظار بالاتر از حد وسط و برابر (4) در نظر گرفته شد, جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی, آزمون t تک متغیره و Anova استفاده شد.نتایج: در مجموع 180 پرسشنامه توسط 24 دانشجوی مامایی به تفکیک درس و مربی تکمیل شد, نمره میانگین بازخورد درک شده توسط دانشجویان, در حیطه محتوای بازخورد (3.69±0.66), در حیطه شیوه ارائه بازخورد (3.71±0.55) و در حیطه مهارت های ارائه بازخورد (3.94±0.67), از 5 نمره بود. نمره میانگین بازخورد درک شده توسط دانشجویان, در دروس مختلف در حیطه های فوق تفاوت معناداری نداشت.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که, اصول ارائه بازخورد در هر 3 حیطه (محتوا, شیوه و مهارت های ارائه بازخورد) در حد مطلوب و مورد انتظار رعایت نمی شود. بنابراین توصیه می شود که, با افزایش آگاهی اساتید بالینی در مورد اهمیت ارائه بازخورد در رشته مامایی و آموزش اصول و شیوه های صحیح ارائه بازخورد به آنان, به ارتقای کیفیت آموزش بالینی مامایی کمک نمود.
کلید واژه: بازخورد, باز خورد درک شده, آموزش بالینی, آموزش مامایی, ارزشیابی تکوینی

لینک کمکی