دانلود فایل word توانمندی و اشتراکات فرهنگی, عوامل زمینه ساز ارتباطات بین حرفه ای موثر در اورژانس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word توانمندی و اشتراکات فرهنگی, عوامل زمینه ساز ارتباطات بین حرفه ای موثر در اورژانس :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقیقات کیفی در علوم سلامت

تعداد صفحات :16

مقدمه: با وجود اهمیت ارتباطات بین حرفه ای در بخش اورژانس, این ارتباطات در شرایط مطلوبی نیست. تعیین عوامل زمینه ساز ارتباطات بین حرفه ای موثر, مراقبت دهندگان را در طراحی مداخلات مناسب تر و بهتر, یاری می نماید. این مطالعه, با هدف توصیف تجربه کارکنان اورژانس از عوامل زمینه ساز ارتباطات بین حرفه ای در بخش اورژانس, انجام گردید. روش: مطالعه حاضر با رویکرد کیفی و به روش تحلیل محتوی انجام شد. مشارکت کنندگان 22 نفر بودند که با روش نمونه گیری هدفمند و با تنوع شغل, سمت, سن, جنسیت, سابقه و محل کار انتخاب شدند و جمع آوری اطلاعات با مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند, صورت گرفت. شیوه تجزیه و تحلیل داده ها, تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی بود. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها, چهار طبقه را به عنوان عوامل زمینه ساز ارتباط بین حرفه ای نشان داد که عبارت از (دانش و مهارت زمینه ساز ارتباط موثر, مهارت های ارتباطی و تاثیر مثبت مذهب بر ارتباط و همسانی ویژگیهای دموگرافیک) بود. این چهار طبقه دو درونمایه کلی یا اصلی تحت عناوین (توانمندی و اشتراکات فرهنگی) را به عنوان اصلی ترین عوامل زمینه ساز ارتباط بین حرفه ای در بخش اورژانس, مشخص نمود. نتیجه گیری: مهمترین عوامل زمینه ساز ارتباطات بین حرفه ای, توانمندی و اشتراکات فرهنگی بود. بنابراین با تقویت دانش و مهارت کارکنان اورژانس و به کارگیری کارکنان با متغیرهای جمعیت شناختی و فرهنگی مشترک, می توان ارتباطات بین حرفه ای در بخش اورژانس را که در ارتقای پیآمد مراقبتی بیماران و رضایت شغلی پرسنل نقش اساسی دارد, ارتقا بخشید.
کلید واژه: ارتباطات بین حرفه ای, اورژانس, عوامل زمینه ساز, تحلیل محتوا

لینک کمکی