دانلود فایل word اثر میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس 50 هرتز بر سیتوکروم های P

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس 50 هرتز بر سیتوکروم های P :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات :8

اهداف: با توجه به استفاده روز افزون و گسترده از انواع وسایل الکتریکی و مغناطیسی و تاثیر احتمالی میدان های الکترومغناطیسی ناشی از آنها بر سلامت انسان, توجه بسیاری از پژوهشگران به بررسی اثرات مضر این میدان ها معطوف شده است. این مطالعه با هدف بررسی اثر میدان های الکترومغناطیسی یکنواخت با فرکانس 50 هرتز بر سیتوکروم های P448 و P450 و هورمون های جنسی در موش نر نژاد NMRI انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه روی 12 سر موش سوری نر بالغ نژاد NMRI صورت گرفت. موش ها به صورت تصادفی در دو گروه 6 تایی کنترل و آزمایش جای گرفتند. برای تولید میدان الکترومغناطیسی یکنواخت از سیستم پیچه های سلونوئیدی استفاده شد. گروه آزمایش, 28 روز پیوسته و در هر روز 4 ساعت متوالی در معرض میدان مغناطیسی با فرکانس 50 هرتز و با شدت 0.06 میلی تسلا قرار گرفت و نتایج با گروه کنترل که در معرض میدان قرار نگرفته بود, مقایسه شد. پس از خونگیری, میزان هورمون های LH,FSH و تستسترون به روش گاماکانتر سنجش شد و سپس کبد به منظور مطالعه سیتوکروم های P448 و P450 خارج شد.یافته ها: در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل, سطح هورمون LH, افزایش و سطح تستسترون کاهش یافت که این تغییرات از نظر آماری معنی دار بود (p<0.05). سطح هورمون FSH در گروه آزمایش تغییر معنی داری نداشت (p>0.05). همچنین اثرات جهش زای میدان الکترومغناطیسی منجر به تغییر سیتوکروم های P448 و P450 شد.نتیجه گیری: میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس 50 هرتز می توانند بر هورمون های جنسی و سیتوکروم های P448 و P450 در موش های نر نژاد NMRI تاثیر بگذارند.
کلید واژه: میدان الکترومغناطیسی, هورمون های جنسی, سیتوکروم P

لینک کمکی