دانلود فایل word تاثیر آموزش تکلیف محور بر مهارت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی دانشجویان مامایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثیر آموزش تکلیف محور بر مهارت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی دانشجویان مامایی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پرستاری و مامایی جامع نگر (فصل نامه دانشکده های پرستاری و مامایی استان گیلان)

تعداد صفحات :10

مقدمه: یکی از مشکلات مهم و اساسی در نظام آموزشی ما استفاده از روشهای آموزش سنتی در تدریس زبان انگلیسی در مدارس و دانشگاه هاست. کیفیت آموزشی نامطلوب و عدم علاقه دانشجویان به یادگیری زبان به علت عدم آگاهی معلمان از روش های صحیح تدریس خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی است. استفاده از شیوه های آموزشی فرایند محور نظیر روش تکلیف محور, راهی برای حل معضلات و رفع نقایص روش تدریس سنتی زبان انگلیسی می باشد.هدف: این پژوهش به منظور بررسی تاثیر بکارگیری روش تدریس تکلیف محور در تقویت مهارت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی دانشجویان رشته مامایی صورت گرفته است.روش کار: این مطالعه از نوع کارآزمایی میدانی است که بر روی 49 نفراز دانشجویان مامایی گروه سنی 20-18 سال در دانشکده پیراپزشکی لنگرود, در سال 1391 صورت گرفت. دانشجویان به صورت غیرتصادفی به دوگروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمون به روش تکلیف محور و گروه کنترل به روش سنتی دستور و ترجمه به مدت یک ترم تحصیلی تحت آموزش قرار گرفتند. از هر دو گروه پیش و پس آزمون گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای تی مستقل و تی زوجی و کای دو صورت گرفت.نتایج: نمره دانشجویان در گروه آزمون قبل (1.54±6.16) و بعد (1.75±16.38) از آموزش تفاوت معنی داری را نشان داد ((p<0.0001 در گروه کنترل نیز بین نمرات قبل (1.97±6.02) و بعد (1.91±12.8) از آموزش به روش سنتی تفاوت معنی داری مشاهده گردید ( (p<0.0001ولی این تفاوت در گروه آزمون بیشتر بود. سابقه شرکت در کلاسهای زبان خارج از دانشگاه پیشرفت بیشتری را در نمرات امتحانی هر دو گروه ایجاد کرد (p0.0001).نتیجه گیری: با توجه به تاثیر مثبت آموزش تکلیف محور در مهارت خواندن و درک مطلب دانشجویان مامایی نسبت به روش سنتی در این مطالعه پیشنهاد می گردد که استادان در روش تدریس زبان انگلیسی بهره گیری از روشهای تدریس فرایند محور نظیر روش تکلیف محور را مورد توجه قرار دهند.
کلید واژه: تدریس, مامایی, دانشجویان

لینک کمکی