دانلود فایل word تاثیر مداخلات آموزشی بر عزت نفس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثیر مداخلات آموزشی بر عزت نفس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات :8

اهداف: بیماری مالتیپل اسکلروزیس با ایجاد تغییر در تصویر ذهنی از جسم, عزت نفس مبتلایان را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مداخلات آموزشی بر عزت نفس بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس بود.مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی با گروه شاهد بود که روی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس شهر مشهد در سال 92-1391 اجرا شد. افراد شرکت کننده 75 بیمار مراجعه کننده به انجمن مالتیپل اسکلروزیس مشهد بودند که با روش نمونه گیری مستمر انتخاب و در قالب دو گروه آزمون (37 نفر) و شاهد (38 نفر) جایگزین شدند. ابزارهای مورداستفاده شامل پرسش نامه مشخصات دموگرافیک و پرسش نامه عزت نفس روزنبرگ بود. مداخله آموزشی در سه جلسه 45 دقیقه ای به گروه آزمون ارایه شد. سپس آزمودنی ها موارد آموخته شده را طی چهار هفته, به اجرا درآوردند. در پایان, افراد هر دو گروه مجددا پرسش نامه عزت نفس روزنبرگ را تکمیل کردند. داده ها با نرم افزار SPSS 11.5 توسط آزمون های T زوجی, Tمستقل و کای دو تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: 47 نفر از شرکت کنندگان زن بودند و میانگین سنی آنها 34.2±3.7 بود. بین گروه آزمون و شاهد در هیچ کدام از متغیرهای دموگرافیک, تفاوت معنی داری مشاهده نشد (p>0.05). بین عزت نفس و متغیرهای دموگرافیک تفاوت معنی دار مشاهده شد (p<0.05). بین نمرات عزت نفس دو گروه, قبل از اجرای مداخله تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در صورتی که بعد از اجرای مداخله, در نمرات گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد, افزایش معنی داری مشاهده شد.نتیجه گیری: مداخلات آموزشی بر عزت نفس بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس موثراند.
کلید واژه: بیماری مالتیپل اسکلروزیس, عزت نفس, مداخله آموزشی

لینک کمکی