دانلود فایل word تجارب زنان آذری از سقط القایی: یک مطالعه کیفی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تجارب زنان آذری از سقط القایی: یک مطالعه کیفی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقیقات کیفی در علوم سلامت

تعداد صفحات :13

مقدمه: اطلاعات در دسترس در مورد تجارب سقط با توجه به فراوانی آن, بطور نامتناسبی کم است و این بعنوان مانعی در سنجش اثربخشی سیاست های موجود و برنامه ریزی های لازم برای آینده عمل می کند. بنابراین با توجه به غیرمذهبی و غیرقانونی بودن سقط القایی در ایران و محدودیت اطلاعاتی موجود در این حیطه, مطالعه کیفی حاضر طراحی گردید. روش: مطالعه از نوع کیفی با رویکرد تحلیل محتوا می باشد. جمع آوری داده ها از طریق 23 مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق با 15 زن سقط کرده در تبریز انجام گرفت. نمونه گیری بصورت هدفمند از خرداد سال 1392 آغاز و تا مرحله اشباع (شهریور ماه) انجام شد. تحلیل همزمان با جمع آوری داده ها, توسط نرم افزار MAXQDA نسخه 2007 انجام گرفت. یافته ها: تحلیل داده ها منجر به استخراج سه درونمایه (انعکاس درون شخصی, جلب حمایت اجتماعی و تعارضات بعد از سقط) شد. بدین معنی که زنان بدنبال مواجهه با بارداری ناخواسته, به علت ماهیت برنامه ریزی نشده آن, واکنش های منفی و اجتنابی از خود بروز داده و یکسری نگرانی هایی را تجربه می کنند. سپس به طرق مختلف, به جلب حمایت اجتماعی جهت عملی سازی سقط می پردازند اما در بیشتر موارد, بعلت مغایرت سقط با نظام ارزشی و اعتقادی, دچار تعارضات بعد از سقط می شدند. نتیجه گیری: بارداری ناخواسته و سقط برای زنان با واکنش های منفی شروع می شود و به تعارضات بعد از سقط می انجامد که این امر لزوم حمایت روحی-روانی از زنان مواجه شده با بارداری ناخواسته را نشان می دهد. از طرف دیگر تعارضات بعد از سقط, ضرورت مداخلات برای پیشگیری اولیه (جهت جلوگیری از وقوع بارداری ناخواسته) و ثانویه (بسته کمک تصمیم) در راستای تصمیم گیری مناسب و کاهش پیامدهای منفی بعد از سقط را نشان می دهد.
کلید واژه: بارداری ناخواسته, سقط, تجارب زنان, تحقیق کیفی

لینک کمکی