دانلود فایل word نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به کدهای اخلاقی, التزام به اخلاق در مراقبت, عدم صداقت علمی و خنثی سازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به کدهای اخلاقی, التزام به اخلاق در مراقبت, عدم صداقت علمی و خنثی سازی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پرستاری و مامایی جامع نگر (فصل نامه دانشکده های پرستاری و مامایی استان گیلان)

تعداد صفحات :10

مقدمه: التزام به اخلاق در مراقبت, هسته مرکزی ارزشهای پرستاری بوده و لازمه آن وجود عنصر صداقت بعنوان جزئی اساسی است. عدم صداقت علمی دانشجویان پرستاری (تقلب, کپی برداری, جعل, مخفی نگه داشتن خطاها و غیره) می تواند باعث به مخاطره افتادن بالقوه حرفه پرستاری شود.هدف: این مطالعه با هدف تعیین نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به عدم صداقت علمی, رفتارهای خنثی کننده, کدهای اخلاق پرستاری و التزام به رعایت اخلاق در مراقبت صورت گرفته است.روش کار: در این مطالعه توصیفی- مقطعی تعداد 193 دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان به شیوه سرشماری در سال 1390 با استفاده از پرسشنامه سه بخشی: اطلاعات دموگرافیک, سوالات مربوط به نگرش دانشجویان نسبت به رفتارهای خنثی کننده, کدهای اخلاقی و التزام به اخلاق در مراقبت و عبارات مربوط به نگرش دانشجویان نسبت به عدم صداقت علمی و گزارش فراوانی آن در همکلاسی ها مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار, جداول توزیع فراوانی و آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون, آزمون تی مستقل, آنالیز واریانس یکطرفه و رگرسیون چند گانه استفاده شد.نتایج: یافته ها نشان داد که اکثریت واحدهای مورد مطالعه (79.8%) از کدهای اخلاق پرستاری آگاهی نداشتند, همچنین زنان نسبت به مردان نگرش مثبت تری به کدهای اخلاق پرستاری (p=0.002) و التزام به اخلاق در مراقبت داشتند (p=0.004) اما نگرش منفی تری نسبت به رفتارهای خنثی کننده (p=0.001) و عدم صداقت علمی (p=0.007) از خود نشان دادند. نتایج آنالیز رگرسیون چندگانه نشان داد که نگرش نسبت به کدهای اخلاق پرستاری قوی ترین پیش گویی کننده برای التزام به اخلاق در مراقبت در میان دانشجویان پرستاری می باشد (p=0.0001).نتیجه گیری: نگرش نسبت به کدهای اخلاق پرستاری قوی ترین پیشگویی کننده در التزام به اخلاق در مراقبت می باشد, از اینرو آموزش این کدها به دانشجویان می تواند نقش به سزایی در رعایت اخلاق در مراقبت از بیماران داشته باشد.
کلید واژه: اخلاق پرستاری, مراقبت پرستاری, دانشجویان پرستاری

لینک کمکی