دانلود فایل word بررسی لکتین هیستوشیمیایی قندهای انتهایی گلیکوکانژوگیت ها طی تمایزات سلول های گانگلیونی شبکیه چشم موش صحرایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی لکتین هیستوشیمیایی قندهای انتهایی گلیکوکانژوگیت ها طی تمایزات سلول های گانگلیونی شبکیه چشم موش صحرایی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات :9

اهداف: تکامل ارگان ها در دوران جنینی حاصل رخدادها و تغییرات پیچیده ای همچون واکنش های سلولی و تمایزات مولکولی تک تک ساختارهای وابسته است که موجب تعیین سرنوشت نهایی یک سلول تمایزنیافته جنینی می شود. هدف از این مطالعه, بررسی الگوی توزیع قندهای انتهایی گلیکوکانژوگیت ها و تغییرات آنها در سطح سلول های گانگلیونی شبکیه رت طی مورفوژنز چشم با استفاده از روش لکتین هیستوشیمیایی بود.مواد و روش ها: از موش های صحرایی نژاد ویستار استفاده شد. روز صفر حاملگی مشخص شد. موش های صحرایی حامله در روزهای 14, 15 و 16 حاملگی تحت بی هوشی قرار گرفتند و جنین های آنها برداشته و با محلول فرمالین تثبیت شدند که پس از پاساژ بافتی و تهیه برش های 5 میکرومتری در معرض لکتین های GSA1-B4, DBA, OFA و MPA قرار گرفتند. رنگ زمینه نمونه ها آلسین بلو با pH برابر با 2.5 بود.یافته ها: سلول های گانگلیونی نمونه های 14 روزه به لکتین های DBA وGSA1-B4 واکنش ضعیفی نشان دادند. هیچ گونه واکنشی در روزهای 15 و 16 با لکتین های مذکور مشاهده نشد. واکنش این سلول ها با لکتین MPA از روز 14 به طور ضعیف شروع, در روز 15 به شدت افزایش و در روز 16 کاهش یافت (واکنش متوسط). واکنش سلول های مذکور با لکتین OFA در روز 14 با شدت متوسط, در روز 15 شدید و در روز 16 ضعیف بود.نتیجه گیری: تغییرات قندهای انتهایی گلیکوکانژوگیت های سطح سلول از نظر زمانی در تمایزات سلول های گانگلیونی طی تکامل چشم فرآیندی تنظیم شده است و گلیکوکانژوگیت های حاوی قندهای انتهایی فوکوز, آلفا- دی گالاکتوز, بتا- دی گالاکتوز و ان- استیل گالاکتوزآمین نقشی حیاتی در تکامل سلول های گانگلیونی شبکیه چشم ایفا می کنند.
کلید واژه: تکامل, شبکیه, سلول های گانگلیونی, لکتین هیستوشیمی

لینک کمکی