دانلود فایل word اثر آلرژی زایی گلبرگ و پرچم گل طاووسی در مرحله تکوینی مسن در خوکچه های هندی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر آلرژی زایی گلبرگ و پرچم گل طاووسی در مرحله تکوینی مسن در خوکچه های هندی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات :8

اهداف: کاشت گل طاووسی به دلیل گلبرگ های معطر در شهرها گسترش زیادی یافته است. از آن جایی که گلبرگ و پرچم گیاهان معطر از عوامل مهم آلرژی زای گیاهی هستند, هدف از این تحقیق, بررسی آلرژی زایی گلبرگ و پرچم در مرحله تکوینی مسن گل طاووسی در خوکچه هندی بود.مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی 21 سر خوکچه هندی نر نژاد هارتلی به طور تصادفی به 3 گروه 7 تایی تقسیم شدند. به حیوانات گروه اول بافر فسفات سالین, گروه دوم عصاره گلبرگ مسن و گروه سوم عصاره گلبرگ به همراه پرچم تزریق شد. عصاره های گیاهی با غلظت 16% تهیه شدند. تزریقات به مدت 4 هفته, هر هفته یک بار به صورت داخل صفاقی و در هفته پنجم به صورت زیرپوستی انجام گرفت. یک هفته پس از آخرین تزریق, از قلب حیوانات خونگیری و تعداد ائوزینوفیل, سطح ایمونوگلوبولین E و قند خون اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها, نرم افزار SPSS 16, آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون Tمستقل مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: در آزمون پوستی, قطر ویل در هر دو گروه تیمارشده با گل طاووسی در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری افزایش داشت (p<0.001). قند خون در گروه گلبرگ به همراه پرچم افزایش معنی داری را نسبت به گروه کنترل نشان داد (p<0.05). در نیم رخ های الکتروفورزی پروتئین ها, در هر دو گروه تیماری, 3 باند پروتئینی در محدوده 46 تا 85 کیلو دالتون مشاهده شد که این باندها در گروه گلبرگ و پرچم پررنگ تر بود.نتیجه گیری: توان آلرژی زایی گلبرگ به همراه پرچم گل طاووسی در مرحله تکوینی مسن بیشتر از گلبرگ است.
کلید واژه: آلرژی زایی, گل طاووسی, ایمونوگلوبولین E, خوکچه هندی

لینک کمکی