دانلود فایل word تکریم باورهای مذهبی بیماران از دیدگاه پرستاران: یک مطالعه کیفی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تکریم باورهای مذهبی بیماران از دیدگاه پرستاران: یک مطالعه کیفی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقیقات کیفی در علوم سلامت

تعداد صفحات :10

مقدمه: بیماران بستری در بیمارستان دارای نیازهای مختلف عبادی و مذهبی می باشند. شناخت این نیازها و برنامه ریزی مراقبت جهت برآورده نمودن آن ها از ضروریات انجام یک مراقبت کل نگر است. این مطالعه به تبیین نیازهای عبادی و مذهبی بیماران از دیدگاه پرستاران بالینی پرداخت. روش: امطالعه کیفی حاضر از نوع تحلیل محتوا بود. در مجموع 23 پرستار شاغل در بیمارستان های آموزشی تهران با روش نمونه گیری هدفمند و با تنوع سن, جنس و سابقه کار شاغل در بخش های مختلف و سمت های گوناگون در مطالعه شرکت نمودند. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه های عمیق, باز و نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. شیوه تجزیه و تحلیل داده ها, به صورت تحلیل محتوا و به روش تحلیل مقایسه ای مداوم صورت گرفت. یافته ها: تحلیل داده ها مضمون اصلی تکریم باورها و ارزشها را آشکار کرد که خود از چهار مضمون فرعی (گرامیداشت خانواده, تعظیم شعائر مذهبی, شناخت ارزش ها و توسل جستن) تشکیل شد. نتیجه گیری: زمینه های فرهنگی, قومیتی و مذهبی تاثیر مهمی بر مراقبت داشته و شیوه درک مسایل و تصمیم گیری ها تاثیر می گذارد. پرستاران قادر خواهند بود با تعمیق ابعاد انسانی و ارتباط توام با احترام به اعمال مذهبی بیماران و خانواده, به ارتقا سلامت جسمی, روحی و معنوی آن ها یاری رسانند.
کلید واژه: شعائر مذهبی, تحلیل محتوی, تکریم باورها, ارزش, توسل جستن

لینک کمکی