دانلود فایل word تأثیر آموزه های تربیتی قرآن کریم بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تأثیر آموزه های تربیتی قرآن کریم بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس :


تعداد صفحات : 26

داشتن نیروی انسانی توانمند و آشنا به آموزه‌های تربیتی سرمایه‌ای گرانسنگ برای سازمان‌ها به شمار می‌آید. از جمله مؤثر در بروز توانمندسازی کارکنان‌, آموزش آموزه‌های تربیتی قرآن کریم می‌باشد. سازمان‌های توانمند با واگذاری وظایف خود به افراد جنبه‌های توانمندسازی را اعطا می‌کنند. هدف از مطالعه حاضر تأثیر آموزه‌های تربیتی قرآن کریم بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگی−ورزشی شهرداری قدس می‌باشد. روش پژوهشی از نظر نوع هدف, کاربردی و نیمه آزمایشی می‌باشد. با توجه به حجم جامعه آماری (50 نفر) مطابق جدول کرجسی نمونه مورد مطالعه به اندازه 43 نفر از کارکنان سازمان یاد شده محاسبه شد. نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده, ابزار جمع‌آوری اطلاعات, پرسشنامه توانمندسازی روان‌شناختی نیروی انسانی اسپریتزر (1995) برای سنجش چهار بعد توانمندسازی استفاده گردید که ضریب پایایی پرسشنامه توانمند سازی 81/0 می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که آموزش آموزه‌های تربیتی قرآن کریم موجب افزایش ابعاد توانمندسازی کارکنان می‌شود.

لینک کمکی