دانلود فایل word تأثیر تعهد سازمانی و نوآوری سازمانی بر اقتصاد مقاومتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تأثیر تعهد سازمانی و نوآوری سازمانی بر اقتصاد مقاومتی :


تعداد صفحات : 48

پژوهش حاضر با هدف بررسی دانلود فایل word تأثیر تعهد سازمانی و نوآوری سازمانی بر اقتصاد مقاومتی انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده‌ها توصیفی−همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش, شامل کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به تعداد 500 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و جدول مورگان 217 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد تعهد سازمانی آلن و میر (1990), نوآوری سازمانی پنیادز, پراجگو و سوهل (2006) و پرسشنامه محقق ساخته اقتصاد مقاومتی که برگرفته از منویات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در پیام نوروزی سال 1395 بود, استفاده شد. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها, توصیف داده‌ها از طریق میانگین, انحراف معیار, درصد, فراوانی و جدول و استنباط آماری داده‌ها از طریق مدلسازی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار 2 PLS Smart در دو بخش مدل اندازه‌گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی‌های فنی پرسشنامه شامل پایایی, روایی همگرا و روایی واگرا مختص PLS بررسی گردید؛ در بخش دوم, ضرایب مسیر و ضرایب معناداری نرم‌افزار برای بررسی فرضیه‌های پژوهش استفاده شدند. نتایج تحقیق نشان داد, تعهد سازمانی و مؤلفه‌های آن شامل تعهد عاطفی, مستمر و هنجاری و همچنین نوآوری سازمانی و مؤلفه‌های آن شامل تولیدمحوری, فرایندمحوری و سازمان‌محوری بر اقتصاد مقاومتی از دیدگاه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران تأثیر دارد.

لینک کمکی