دانلود فایل word پیش تغلیظ و اندازه گیری رنگ آزروبین بوسیله روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word پیش تغلیظ و اندازه گیری رنگ آزروبین بوسیله روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در این تحقیق یک روش میکرواستخراج مایع– مایع پخشی DLLME جفت شده با اسپکتروفتومتری UV-Vis برای اندازه گیری رنگ آزوروبین استفاده شد. آزروبین یک رنگ غذایی سنتزی قرمز رنگ است که از نوع رنگ های مونو آزو محلول در آب به شمار می رود. کارموزین در فراورده های خوراکی رنگ قرمز ایجاد می کند. این رنگ به شکل پودر قرمز رنگی مشاهده می شود. در این روش جهت استخراج مخلوطی از کلروفرم (حلال استخراج کننده) و ستیل تری متیل آمونیوم برمید CTAB (عامل پخش کننده) به درون محلول حاوی آنالیت تزریق شد تا محلول کدری ایجاد گردد. پس از سانتریفوژ دو فاز آلی و آبی جدا شده و سپس مقدار آزوروبین در فاز آلی توسط روش سپکتروفتومتری اندازه گیری گردید. اثر پارامترهای موثر بر کارایی میکرواستخراج مانند نوع و حجم حلال استخراج کننده PH محلول نمونه و زمان استخراج بررسی گردید. منحنی کالیبراسیون در محدوده ی غلظتی 120-1200 نانوگرم بر میلی لیتر از آزوروبین n=10 و R=0/9947 خطی و حد تشخیص روش 3 نانوگرم بر میلی لیتر بدست آمد. انحراف استاندارد نسبی برای 8 بار اندازه گیری آزوروبین با غلظت 50 و 1000 نانوگرم بر میلی لیتر از آزوروبین برابر با 3/9% و n=8 , 1/8% تعیین گشت. فاکتور پیش تغلیظ 30/7 به دست آمد. این روش با موفقیت برای اندازه گیری رنگ آزوروبین در نمونه های نوشیدنی های بدون الکل خوراکی استفاده شد

لینک کمکی