دانلود فایل word برسی اثر اسید سیلیسیک, سیلیکات پتاسیم و سیلامول و روش کاربرد آنها بر خصوصیات مورفولوژی, فیزیولوژیکی و عناصر برگی گیاه میخک Dianthus caryophyllus L رقم White sim

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word برسی اثر اسید سیلیسیک, سیلیکات پتاسیم و سیلامول و روش کاربرد آنها بر خصوصیات مورفولوژی, فیزیولوژیکی و عناصر برگی گیاه میخک Dianthus caryophyllus L رقم White sim :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

گل میخک از گیاهان مهم زینتی است که به دلیل تنوع در رنگ و ارقام و همچنین سهولت در تولید مورد توجه است. سیلیسیم به دلیل سهولت در جذب و نقش مهم تغذیه ای اهمیت ویژه ای در گیاهان زینتی دارد. به همین منظور تحقیقی با هدف بررسی تاثیر روش های کاربرد سیلیسیم شامل اسید سیلیسیک, سیلیکات پتاسیم و سیلامول بر خصوصیات مورفولوژیکی, فیزیولوژیکی و عناصر برگی گل میخک Dianthus caryophyllus L انجام شد. تیمارها شامل دو روش کاربرد به صورت محلولپاشی و کاربرد خاکی بود. غلطتها شامل 50, 100, 200 میلی گرم از تیمارها بود. برای این منظور, صفات وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه, ارتفاع گیاه, سطح ویژه برگ, قطر و تعداد گل, کلروفیل برگ, فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز,غلظت عناصر نیتروژن, پتاسیم, فسفر و سیلیسیم برگ اندازه گیری شد. نتایج تحقیق نشان داد که ارتفاع بوته, قطر گل, وزن تر و خشک اندام هوایی, کلروفیل کل, در تیمار سیلیکات پتاسیم 100 میلی گرم در لیتر × محلول پاشی برگی بیشتر از سایر تیمارها بود. قطر ساقه در تیمارهای اسید سیلیسیک 100 و 200 میلی گرم در لیتر× محلول پاشی برگی و همچنین سیلیکات پتاسیم 100 و 200 میلیگرم در لیتر × محلول پاشی برگی بیشتر از سایر تیمارها بود. تعداد گل در تیمار شاهد و سیلامول 50 میلی گرم در لیتر کمتر از سایر تیمارها بدست آمد. وزن تر و خشک ریشه و نسبت وزن تر و خشک ریشه به اندام هوایی در تیمار اسید سیلیسیک 200 میلیگرم در لیتر بیشتر از سایر تیمارها گزارش شد. فعالیت آنزیم SOD در تیمار اسید سیلیسیک 100 و 200 میلیگرم در لیتر × محلول پاشی برگی بیشتر از سایر تیمارها گزارش شد. نیتروژن و سیلیسیم در تیمار اسید سیلیسیک 100 و 200 میلی گرم در لیتر × محلولپاشی برگی و سیلیکات پتاسیم 100 میلی گرم در لیتر × محلول پاشی برگی بیشتر از سایر تیمارها گزارش شد. پتاسیم در تیمار سیلیکات پتاسیم 100 و 200 میلی گرم در لیتر × محلول پاشی برگی بیشتر از سایر تیمارها بود. همچنین در کلیه تیمارها محلول پاشی برگی بهتر از کاربرد خاکی بود

لینک کمکی