دانلود فایل word طراحی مجموعه گردشگری جهت ارتقا رفاه و سرزندگی توریست در شهرستان مرزی بندرآستارا

یا همایش : چهارمين همايش بين المللي معماري عمران وشهرسازي در آغاز هزاره سومتعداد صفحات :8چکیده مقاله: یکی از اجزای مهم در هر شهر که نگاه هر بیننده را به خود جلب می کند، فضاها و مکان های شهری هستند که به شهر هویت می بخشند. در صورت هماهنگی اجزای هر شهر با ارزش های فرهنگی و اجتماعی و روانی شهروندان، حسی قوی از مکان ایجاد می شود .هنر شهری به طور عام ومراکز مخصوص ایجاد روحیه و نشاط شهری به طور خاص بخشی از عناصر هویت بخش فضاهای جمعی شهر به شمار می رود که در ساماندهی، معنابخشی و تلطیف منظر آن در حد خود موثر است.در این تحقیق سعی شده موضوع طراحی مجتمع تفریحی

دانلود فایل word ارزیابی اثرات مدیریت کود نیتروژن در مرحله گلدهی بر عملکرد کلزا در شرایط گرگان

یه : به زراعي كشاورزي (مجله كشاورزي پرديس ابوريحان)تعداد صفحات :16به منظور ارزیابی اثرات مدیریت کود نیتروژن در مرحله جوانه زرد به عنوان یکی از مراحل مهم گلدهی بر عملکرد دانه کلزا با بهره گیری از شاخص تغذیه نیتروژن (نسبت غلظت نیتروژن در گیاه به حالت مطلوب آن)، آزمایشی به صورت آشیانه ای و در قالب طرح کاملا تصادفی در 15 مزرعه منتخب شهرستان گرگان که در سه سطح مدیریت خوب، متوسط و ضعیف طبقه بندی شده بودند، در سال زراعی 89 ـ 1388 انجام شد. در طول این مطالعه، با هدف کمی سازی مدیریت زراعی، پرسشنامه هایی نیز با کمک کشاورزان تکمیل شد. بر اساس نتایج به دست آمده، سطوح مد

دانلود فایل word بررسی تبلور مجدد دینامیکی در فولاد لوله انتقال گاز طبیعی با گرید API X70

یه : مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس)تعداد صفحات :13در تحقیق حاضر رفتار تغییر شکل گرم فولاد API X70 به وسیله آزمون فشار گرم مطالعه شده است. جهت آزمایش، محدوده دمایی بین 950 تا 1150 درجه سانتی گراد با اعمال نرخ کرنش های متفاوت 0.01، 0.1 و 1 بر ثانیه انتخاب گردید. از منحنی های تنش - نرخ کارسختی برای نشان دادن وقوع تبلور مجدد دینامیکی استفاده و کاربرد روابط مشخصه برای تعیین ثوابت کار گرم این فولاد تشریح شد. با استفاده از تحلیل رگرسیون، ضریب تنش (a) و توان تنش (n) به ترتیب 0.016 و 4.420 محاسبه و انرژی فعال سازی تغییر شکل این فولاد نیز برابر KJ/mol 382 تعیین شد. همچنین اثر پارا