دانلود فایل word توسعه مدل‌های تحلیلی- احتمالاتی به‌منظور برآورد رواناب شهری

تحقیق، ارزیابی چند روش توسعه مدل‌های تحلیلی- احتمالاتی برای برآورد حجم رواناب می‌باشد و نشان داده می‌شود که مدل‌های تحلیلی می‌توانند با درجه پیچیدگی متفاوت بر اساس تبدیل‌های مختلف بارش- رواناب به‌دست آیند. در این مطالعه واسنجی و صحت‌سنجی مدل‌های تحلیلی با پیروی از یک روش ترکیبی انجام گردید. کارآیی انواع مختلف تبدیل‌های بارش- رواناب در بخش غربی شهر کرمان مورد سنجش قرار گرفت. نتایج مدل تحلیلی برای رواناب مشاهداتی و شبیه‌سازی‌شده با مدل مدیریت رگبار (SWMM) مورد مقایسه قرار گرفت. با مشاهده خروجی‌ها می‌توان دریافت که اگر برای ضریب رواناب یک مقد

دانلود فایل word بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی فرهنگیان

یا همایش : چهارمين همايش تازه هاي روان شناسي مثبت نگرتعداد صفحات :6چکیده مقاله: هدف از این پژوهش دانلود فایل word بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی فرهنگیان بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه فرهنگیان زن و مرد شهرستان بندرعباس در سال 94-1393 تشکیل می دادند. نمونه آماری پژوهش متشکل از 50 نفر از فرهنگیان (25 نفر زن و 25 نفر مرد) بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه هوش هیجانی شوت و رضایتمندی زناشویی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از میانگین، انحراف معیار و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ابعاد هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی فرهنگیان رابطه موافق و معناداری وجود دارد. بر این اساس هوش هیجانی

دانلود فایل word مقاله خشونت فیزیکی در دوران بارداری و عواقب مادری و نوزادی آن

ران بارداری، هم مادر و هم جنین را با مکانیزم های مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قرار داده و منجر به عواقب ناگوار مادری و نوزادی می گردد. هدف از این مطالعه، تعیین فراوانی خشونت فیزیکی اعمال شده از سوی همسر در دوران بارداری و ارتباط آن با عواقب مادری و نوزادی است. مطالعه به صورت مشاهده ای-مقطعی بر روی 406 نفر از زنانی که در تابستان 81 در بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران زایمان کرده و در بخش بعد از زایمان بستری شده بودند، انجام و داده ها با استفاده از پرسشنامه ای که حاوی 30 سوال بود جمع آوری شد. داده های مربوط به عواقب مادری و نوزادی عبارتند از: زایمان به شیوه سز