دانلود فایل word مطالعه‌ی رابطه‌ی سبک زندگی و رفتار مصرف‌کننده (مطالعه‌ی موردی: زنان متأهل شهر شیراز)

ف گرایی، مقوله­ای چند بُعدی است که می­توان از ابعاد گوناگون به آن نگاه کرد. با وجود این­که مصرف، هدف نهایی تولید است و مطلوبیت بشر را افزایش می­دهد، اما روند کنونی مصرف و گسترش فزاینده­ی جامعه­ی مصرفی، بحران کنونی سیاره­ی زمین را شدت می­بخشد. میزان و نوع مصرف می‌تواند بیانگر مسائلی چون سبک زندگی، طبقه و حتی نوع نگرش افراد باشد و از سوی دیگر می‌توان با توجه به موارد یاد شده، میزان و نوع مصرف را سنجید. در این راستا، تحقیق حاضر جهت بررسی رابطه­ی بین سبک زندگی و رفتار مصرف­کننده در بین 383 نفر از زنان متأهل شهر شیراز، بر اساس جدول لین و ب

دانلود فایل word مقاله پهنه بندی زمین لرزه های رخ داده در استان فارس طی سال های 1900 تا 2010 میلادی و مقایسه آن با دیگریافته های پژوهشی

پژوهش پهنه بندی لرزه خیزی استان فارس بر اساس تحلیل آماری زمین لرزه های ثبت شده در فاصله زمانی 110 سال از سال های 1900 تا 2010 میلادی و مقایسه نتایج آن با پهنه بندی های انجام شده، جهت آزمون کارآیی سیستم های اطلاعات جغرافیایی و بهره گیری از داده های لرزه ای دراز مدت است. بدین منظور از داده های لرزه ای بر گرفته از سایت USGS و نقشه های زمین شناسی جهت مشخص کردن خطوط گسلی استفاده و یافته ها مورد تحلیل قرار گرفته است، برای انجام تحلیل ها از نرم افزارهای اکسل و Arc GIS استفاده شده و نتایج نشان می دهد که در طی دوره مورد نظر 1636 زمین لرزه در محدوده مورد مطالعه رخ داده که بزرگ

دانلود فایل word رابطه بین آموزش سواد اطلاعاتی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

ر، دسترسی به اطلاعات و استفاده مؤثر از آن برای تمام اقشار جامعه به منزله یک اصل اساسی در زندگی اجتماعی و حرفه ‏ای به شمار می‏ رود. در این راستا، داشتن سواد اطلاعاتی ابزار ارتباط با جهان می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی دانلود فایل word رابطه بین آموزش سواد اطلاعاتی با عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بوده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد رشته‏ های علوم تربیتی، مشاوره و روان‌شناسی به تعداد 688 نفر بود. نمونه آماری از طریق جدول کرجسی و مورگان، 242 نفر تعیین و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بر حسب رشته تحصیلی انتخاب