دانلود فایل word تاثیر افزودن کازئینات سدیم و عصاره نعناع فلفلی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و ویژگی های فیزیکی شیمیایی و آنتی اکسیدانی ماست پروبیوتیک بدون چربی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثیر افزودن کازئینات سدیم و عصاره نعناع فلفلی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و ویژگی های فیزیکی شیمیایی و آنتی اکسیدانی ماست پروبیوتیک بدون چربی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی)

تعداد صفحات :16

تاثیر افزودن کازئینات سدیم (4- 0 درصد), عصاره نعناع فلفلی (0.2- 0 درصد) و مدت زمان نگهداری (20-4 روز) بر شاخص های کیفی و خاصیت آنتی اکسیدانی ماست پروبیوتیک بدون چربی با استفاده از روش سطح پاسخ بررسی گردید. به این ترتیب مدل درجه دو برای هریک از شاخص های کیفی ارائه شد. نتایج آنالیز واریانس داده ها نشان داد که مدل های درجه دو به خوبی برای پیشگویی داده های آزمایش مناسب هستند. عدم برازش غیرمعنی دار و ضریب تبیین و ضریب تبیین اصلاح شده بالا بود. نتایج نشان داد که افزودن کازئینات سدیم بر pH, اسیدیته, سینرزیس, ظرفیت نگهداری آب, ویسکوزیته ظاهری و رشد لاکتوباسیلوس کازئی تاثیر معنی داری داشت (0.05>P). همچنین افزودن عصاره نعناع بر pH, ویسکوزیته ظاهری, رشد ل. کازئی تاثیر معنی دار نشان داد (0.05>P). مدت زمان نگهداری بر pH, اسیدیته, سینرزیس, ظرفیت نگهداری آب, ویسکوزیته ظاهری, رشد پروبیوتیک و فعالیت آنتی اکسیدانی نیز تاثیر معنی دار داشت (0.05>P).
کلید واژه: پروبیوتیک, کازئینات سدیم, عصاره نعناع فلفلی, روش سطح پاسخ, فعالیت آنتی اکسیدانی

لینک کمکی