دانلود فایل word کاربرد پردازش تصویر برای تعیین شاخص های رنگی * L*a*b در سنجش رنگ غذاها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word کاربرد پردازش تصویر برای تعیین شاخص های رنگی * L*a*b در سنجش رنگ غذاها :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی)

تعداد صفحات :16

رنگ یکی از شاخص های مهم در کیفیت غذا و کنترل سریع آن با پیشرفت فرآیند و زمان نگهداری یک امر ضروری است. در این مطالعه, قابلیت روش پردازش تصویر برای اندازه گیری شاخص های رنگی * L*,a*,b مورد ارزیابی قرار گرفت. شش روش تصویربرداری مختلف با کاربرد آزمون t-student مزدوج با دستگاه هانترلب مورد مقایسه قرار گرفتند (a=0.01) و تنها یک روش تصویربرداری (با حساسیت سنسور به نور ایزو 400 و سرعت شاتر 1.40 ثانیه و دیافراگم f4.0) در بین شش روش مورد مطالعه با نتایج دستگاه هانترلب تفاوت معنی داری نشان نداد. بنابراین, این روش برای آنالیز بیشتر انتخاب گردید. حداکثر خطای استاندارد (SE) این روش برای شاخص های L*, *a و *b به ترتیب برابر 2.3, 2.8 و 6.5 و حداکثر TCD بین مقادیر بدست آمده از این روش و دستگاه هانترلب برابر 11 تعیین گردید.
کلید واژه: پردازش تصویر, *L*a*b, رنگ, غذا, هانترلب

لینک کمکی