دانلود فایل word بررسی اثرات اسیدهای آمینه متیونین و لایزین بر شاخص های رشد, تغذیه و بازماندگی بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی اثرات اسیدهای آمینه متیونین و لایزین بر شاخص های رشد, تغذیه و بازماندگی بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اقیانوس شناسی

تعداد صفحات :17

این بررسی با هدف تعیین اثرات جیره غذایی حاوی درصدهای مختلف اسیدهای آمینه متیونین و لایزین برعملکرد رشد و بازماندگی بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus) تحت شرایط پرورشی ایران به مدت 50 روز از تاریخ 25/3/1390 تا 15/5/1390 در موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر انجام شد. تیمارها شامل پنج جیره غذایی با سه تکرار بود و بررسی اثر جیره های غذایی در طرح کاملا تصادفی به روش فاکتوریل 2×2 انجام پذیرفت. جیره غذایی نیمه خالص شامل جیره پایه بدون افزودن اسیدهای آمینه متیونین و لایزین (تیمار شاهد) و چهار جیره غذایی حاوی سطوح یک و سه درصد متیونین و لایزین فرموله شد. تعداد 360 عدد بچه تاسماهی ایرانی با وزن متوسط 0.3±1.8 گرم و میانگین طول کل 2±7.1 سانتی متر (میانگین±انحراف از معیار) به طور تصادفی در 18 حوضچه 50 لیتری (20 عدد در هر حوضچه) مجهز به سامانه هوادهی و دبی آب 0.2 لیتر در ثانیه, توزیع شدند. نتایج این بررسی نشان می دهد که اختلافات معنی داری در عملکرد رشد در میان تیمارهای مختلف وجود دارد. حداکثر وزن (2.5±10.1 گرم), درصد افزایش وزن بدن (138.6±461.9 درصد) و شاخص رشد ویژه (0.7±10.7 درصد) در سطح 3% لایزین و متیونین حاصل شد. هیچگونه اختلاف معنی داری در بازماندگی ماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف متیونین و لایزین و گروه شاهد مشاهده نگردید.
کلید واژه: تاسماهی ایرانی, متیونین, لایزین, تغذیه, رشد, ضریب تبدیل غذایی

لینک کمکی