دانلود فایل word مقایسه تنوع و پراکنش پرتاران (Polychaetes) جاسک شرقی و غربی در منطقه حفاظت شده جاسک (دریای عمان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقایسه تنوع و پراکنش پرتاران (Polychaetes) جاسک شرقی و غربی در منطقه حفاظت شده جاسک (دریای عمان) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اقیانوس شناسی

تعداد صفحات :12

به منظور مقایسه تنوع و پراکنش پرتاران خورهای جاسک شرقی و غربی در شهرستان جاسک (شمال غرب دریای عمان) واقع در شرق استان هرمزگان, نمونه برداری از رسوبات در چهار فصل متوالی از پاییز 1388 تا تابستان 1389 در سه ناحیه دهانه, میانه و انتهای هر دو خور انجام گردید. نمونه برداری از رسوبات با استفاده از گرب ون وین با سطح مقطع 0.04 متر مربع و قایق در زمان مد کامل انجام شد. در مجموع 72 نمونه رسوب از ایستگاه های مورد نظر برداشت شد. در این تحقیق در منطقه جاسک شرقی 20 گونه متعلق به 16 خانواده با فراوانی 9075 عدد در متر مربع و در منطقه جاسک غربی 17 گونه متعلق به 13 خانواده با فراوانی 4800 عدد در مترمربع شناسایی گردید. جامعه پرتاران منطقه عمدتا شامل خانواده های Nereididae, Owenidae, Capitellidae و Pilargidae بود. شاخص های بوم شناختی مربوط به ساختار اجتماعات پرتاران درون رسوبات, شامل تنوع زیستی شانون-وینر, غالبیت سیمپسون و غنای گونه ای مارگالف مورد محاسبه قرار گرفت. میانگین شاخص تنوع شانون در فصول و ایستگاه های مختلف جاسک شرقی (1.02±0.47) نسبت به جاسک غربی (0.898±0.74) بالاتر بود. نتایج آنالیز همبستگی بین عوامل محیطی و پرتاران نشان داد که فراوانی پرتاران رابطه مثبت و معنی داری با دما, اکسیژن, شوری و هدایت الکتریکی دارد (P<0.05). نتایج تحلیل واریانس یک طرفه بین شاخص ها در فصول مختلف اختلاف معنی داری نشان نداد (p>0.05). نتایج حاصل از تحلیل آزمون ناپارامتری کروسکال والیس نشان دهنده اختلاف معنی دار بین فراوانی پرتاران جاسک شرقی و غربی بود(P<0.05) . نتایج حاصل از این آزمون همچنین نشان دهنده تفاوت معنی دار بین تراکم پرتاران در فصول تابستان با پاییز و همچنین تابستان با زمستان در جاسک شرقی و غربی بود (P<0.05).
کلید واژه: تنوع, پراکنش, پرتاران, جاسک, دریای عمان

لینک کمکی