دانلود فایل word استفاده از هورمون های تیروئیدی و میکرونوکلئوس به عنوان بیومارکرهای اولیه در مواجهه با ماده آلاینده بیس فنل آ در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word استفاده از هورمون های تیروئیدی و میکرونوکلئوس به عنوان بیومارکرهای اولیه در مواجهه با ماده آلاینده بیس فنل آ در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اقیانوس شناسی

تعداد صفحات :13

بیس فنل آ (BPA) مونومری است که به دلیل استفاده از آن در تولید پلاستیک های پلی کربناته و رزین های اپوکسی به طور گسترده از راه های مختلف وارد زیست بوم های آبی شده است. این ماده یکی از ترکیبات مختل کننده اندوکرینی است. در مطالعه حاضر اثر BPA بر تعادل هورمون های تیروئیدی و پتانسیل سیتوژنوتوکسیک این ماده در جنس نر ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) صید شده از منطقه خور موسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان دهنده کاهش معنی داری در مقادیر هورمون تری یدوتیرونین پلاسما و افزایش مقادیر تیروکسین پلاسمای ماهیان تیمار شده در مقایسه با ماهیان کنترل و دریک رفتار وابسته به دوز بود. همچنین BPA باعث القای میکرونوکلئوس در روندی وابسته به دوز شد. داده های این مطالعه نشان دهنده پتانسیل BPA در ایجاد اختلالات اندوکرینی و سمیت سیتوژنتیکی است.
کلید واژه: هورمونهای تیروئیدی, بیس فنل آ, زنوبیوتیک, تزریق درون صفاقی, شانک زرد باله (Acanthopagrus latus)

لینک کمکی