دانلود فایل word تجزیه و تحلیل تعهد سازمانی پرستاران بر حسب مشخصات دموگرافیک آنها در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تجزیه و تحلیل تعهد سازمانی پرستاران بر حسب مشخصات دموگرافیک آنها در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نسیم دانش (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان)

تعداد صفحات :14

مقدمه: پرستاران به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین منابع انسانی در سازمان های مراقبت بهداشتی– درمانی, نقش کلیدی در تحقق اهداف سازمان بعهده دارند و تعهد سازمانی آنها یکی از فاکتورهای مهم در جهت نیل به اهداف سازمانی است.روش کار: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی که در سال 1392 در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از نوع نسبتی, تعداد 360 نفر از پرستاران شاغل بعنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه تعهد سازمانی 18 سوالی تعدیل شده آلن و مایر بود. داده ها با استفاده از آزمون های تی نمونه های مستقل, آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج بیانگر سطح متوسط تعهد سازمانی پرستاران بود. تعهد سازمانی پرستاران بر حسب گروه سنی, سابقه کاری و وضعیت استخدام آنها تفاوت معنادار آماری داشت (p<0.05). پرستاران در گروه سنی £ 40 سال, سابقه کاری 16-20 سال و استخدام رسمی تعهد سازمانی بیشتری نسبت به سایر پرستاران داشتند (p<0.05) ولی تعهد سازمانی آنها بر حسب جنسیت (p=.131) سطح تحصیلات (p=0.77) تفاوت معناداری نداشت.نتیجه نهایی: مدیران مراکز آموزشی درمانی باید با فراهم نمودن شرایط به ارتقا تعهد سازمانی پرستاران دارای سابقه کاری کمتر از ده سال, با وضعیت استخدامی پیمانی, قراردادی و طرحی توجه ویژه داشته باشند.
کلید واژه: پرستاران, تعهد سازمانی, مراکز آموزشی- درمانی

لینک کمکی