دانلود فایل word بررسی کیفیت خواب در سه ماهه سوم بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد- 1393

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی کیفیت خواب در سه ماهه سوم بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد- 1393 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نسیم دانش (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان)

تعداد صفحات :10

مقدمه: کاهش کیفیت خواب یکی از شکایات شایع دوران بارداری است که می تواند بستر مناسبی برای بسیاری از اختلالات, در دوران بارداری و پس از زایمان را برای مادر و جنین ایجاد کند. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت خواب زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سه ماهه سوم بارداری, انجام شد.روش کار: تعداد 168 نفر از زنان واجد شرایط مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در این پژوهش توصیفی شرکت کردند. اطلاعات با استفاده از فرم مشخصات فردی و مامایی و پرسشنامه کیفیت خواب پبتزبورگ (PSQI) و با روش نمونه گیری مستمر جمع آوری گردید. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS/11.5 و با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: این پژوهش نشان داد, میانگین کیفیت خواب در سه ماهه سوم 8.27±2.91 بود و %89.88 زنان باردار از کیفیت خواب نامطلوب برخوردار بودند. افزایش سن مادر (p=0.04) و کاهش میزان فعالیت فیزیکی (p=0.003) با کیفیت خواب نامطلوب همراه بود. همچنین زنان با کیفیت خواب نامطلوب تعداد مراجعات بیشتری به مطب پزشک (p=0.002) داشتند. بیدار شدن شبانه به علت تکرر ادرار (%61.3) و تغییر وضعیت در بستر (%56.0) هم بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داده بودند.نتیجه نهایی: با توجه به شیوع بالای اختلال خواب در زنان باردار, توجه برای یافتن و اجرای راهکارهای ایمن برای ارتقای کیفیت خواب زنان باردار الزامی می باشد.
کلید واژه: باردار, بارداری, کیفیت خواب

لینک کمکی