دانلود فایل word بررسی ارتباط بین بیان پروتئین ای- کادهرین در کارسینوم پاپیلری تیروئید با برخی عوامل موثر بر پیش آگهی آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی ارتباط بین بیان پروتئین ای- کادهرین در کارسینوم پاپیلری تیروئید با برخی عوامل موثر بر پیش آگهی آن :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات :6

اهداف: سرطان تیروئید شایع ترین بدخیمی اندوکرین و کارسینوم پاپیلری شایع ترین سرطان تیروئید است. مارکرهای بیولوژیک مختلفی از جملهE -کادهرین که یک پروتئین اتصال سلولی است در تعیین پیش آگهی بیماران مورد استفاده می باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین فراوانی بیان ای- کادهرین در سرطان تیروئید وارتباط آن با برخی عوامل موثر بر پیش آگهی بود.روش ها: این بررسی بر روی 73 نمونه بیماران مبتلا به سرطان پاپیلری تیروئید (1387-1384) مراجعه کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران انجام گرفت. از روش رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی برای بررسی بیان ای- کادهرین استفاده شد . اندازه تومور, درگیری غدد لنفاوی و رنگ پذیری با ای-کادهرین تعیین شد.یافته ها: میانگین سنی بیماران 41.85±16.65 سال بود. 67% نمونه ها از نظر ای- کادهرین مثبت بودند و %21.9 از بیماران درگیری غدد لنفاوی داشتند. میانگین اندازه تومور, 3.86±2.38 سانتی متر بود. بین بیان ای- کادهرین و جنس و اندازه تومور ارتباط معناداری به دست نیامده اما بین بیان ای- کادهرین و درگیری غدد لنفاوی, ارتباط معنادار معکوس وجود داشت (p<0.05).نتیجه گیری: در مورد نقش ای- کادهرین در پیش آگهی بیماری, به نظر می رسد که هر چه میزان بیان ای- کادهرین در تومور کمتر شود, درگیری غدد لنفاوی افزایش می یابد و در این زمینه پی گیری بیمارن توصیه می شود.
کلید واژه: پیش آگهی, کادهرین ها, کارسینوم پاپیلری تیروئید

لینک کمکی