دانلود فایل word تاثیر آموزش از دور به وسیله سرویس پیام متنی تلفن همراه بر کنترل متابولیک بیماران دیابتی نوع 2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثیر آموزش از دور به وسیله سرویس پیام متنی تلفن همراه بر کنترل متابولیک بیماران دیابتی نوع 2 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات :14

اهداف: حضور و پیشرفت فناوری در حوزه بهداشت و درمان, پتانسیل قوی را در خصوص بهبود روش زندگی سالم در بردارد. در این میان, فناوری تلفن همراه به دلیل کاربرد آسان, دسترسی همگانی و زیر ساخت بی سیم, قابلیت انتقال داده های بهداشتی, برای آموزش را تا دورترین نقاط فراهم می سازد؛ با توجه به اینکه هنوز در کشورمان به استفاده از این ابزار در دسترس و ارزان به منظور آموزش بهداشت توجه کافی نشده است؛ بنابراین در این پژوهش, تاثیر آموزش از دور بر کنترل متابولیک با تاکید بر آموزش از طریق تلفن همراه, مورد مطالعه قرار گرفت.روش ها: این پژوهش, یک مطالعه نیمه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده بود که در آن 81 نفر از بین مبتلایان به دیابت نوع دو مراجعه کننده به انجمن دیابت شهر کرج, بر اساس معیارهای ورود به مطالعه و به صورت تصادفی, انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (n=43) و شاهد (n=38), تقسیم شدند. ابزار گردآوری اطلاعات, برگه ثبت متغیرهای جمعیت شناختی, فیزیولوژیک و شاخص های متابولیک بود. اطلاعات در بدو ورود نمونه ها به مطالعه و سه ماه پس از مداخله آموزشی و ارسال پیام های بهداشتی از طریق تلفن همراه, گردآوری شد و به وسیله نرم افزار SPSS-17 و روش های آمار توصیفی و استنباطی, در سطح معنی داری 0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات, اختلاف آماری معنی داری بین گروه آزمایش و شاهد در هموگلوبین (P=0.024) A1C چربی مضر (P=0.019) LDL, کلسترول (P=0.002) و اوره (P£0.001), مشاهده شد.نتیجه گیری: استفاده از تلفن همراه در ارایه خدمات بهداشتی و مدیریت بیماری های مزمن کارآمد می باشد و شاید مطالعات بیشتر در این زمینه به برنامه ریزی برای استفاده از روش های نوین و رفع نیازهای آموزشی بیماران در کشورمان منجر گردد.
کلید واژه: آموزش از راه دور, سرویس پیام کوتاه متنی, کنترل متابولیک, دیابت نوع دو

لینک کمکی