دانلود فایل word تغییرات فاکتورهای رشد و استروژن در دوره ابتلا به سرطان پستان: نقش مجزا و ترکیبی تمرین در آب و مصرف مکمل زنجبیل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تغییرات فاکتورهای رشد و استروژن در دوره ابتلا به سرطان پستان: نقش مجزا و ترکیبی تمرین در آب و مصرف مکمل زنجبیل :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات :10

اهداف: فاکتورهای رشدی با تغییرات ترکیب بدنی و بیماری های مزمن از قبیل سرطان همراه هستند. هدف این مطالعه تعیین اثر مجزا و همزمان فعالیت در آب و مکمل زنجبیل روی فاکتورهای رشدی و استروژن در زنان چاق مبتلا به سرطان پستان بود.روش ها: در یک طرح نیمه تجربی, 40 زن چاق مبتلا به سرطان پستان به طور تصادفی به 4 گروه کنترل, تمرین در آب, مکمل زنجبیل و تمرین در آب + مکمل زنجبیل تقسیم شدند. افراد در گروه های زنجبیل و ترکیبی روزانه 4 کپسول حاوی 750 میلی گرم پودر زنجبیل را در طی 6 هفته دریافت کردند. برنامه ورزشی با یک شدت و زمان پیشرونده در دامنه 50 تا 75% ضربان قلب ذخیره به مدت 6 هفته اجرا شد. نمونه های خونی در حالت ناشتا در پیش آزمون و پس آزمون جمع آوری شد. تحلیل داده ها با آزمون های t وابسته و آنالیزواریانس یک طرفه انجام شد.یافته ها: مکمل زنجبیل, تمرین در آب به ترتیب باعث کاهش معنادار استروژن و افزایش معنادار IGFBP-3 شد. با وجود این, رویکرد ترکیبی باعث کاهش معنادار سطوح IGF-1و استروژن و افزایش معنادار IGFBP-3 شد. به علاوه, تفاوت آماری معناداری بین مقادیر IGF-1,IGFBP-3 و استروژن در گروه ترکیبی در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد. همچنین تغییرات IGFBP-3 بین گروه ترکیبی و زنجبیل و گروه تمرین و زنجبیل به لحاظ آماری معنادار بود.نتیجه گیری: یافته ها اثر حفاظتی روش های غیردارویی را در بیماری زایی پاسخ های رشدی و متابولیکی در زنان چاق مبتلا به سرطان سینه نشان می دهد (p<0.001).
کلید واژه: استروژن, تمرین, زنجبیل, سرطان پستان, فاکتور رشدی

لینک کمکی