دانلود فایل word بررسی تاثیر عصاره آبی- الکلی گیاه آویشن شیرازی (Zataria multiflora BIOSS) بر سطح لیپیدهای سرم خون در موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با کلسترول بالا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی تاثیر عصاره آبی- الکلی گیاه آویشن شیرازی (Zataria multiflora BIOSS) بر سطح لیپیدهای سرم خون در موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با کلسترول بالا :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات :8

اهداف: یکی از عوامل اصلی بروز بیماری های قلبی- عروقی هیپرلیپیدمی است. پژوهش ها نشان داده که ترکیبات فلاونوئیدی و آنتی اکسیدانی در برطرف کردن هیپرلیپیدمی موثر است.روش ها: در این پژوهش اثر گیاه آویشن شیرازی, که حاوی ترکیبات فوق است, بر چربی خون بررسی شده است. در این راستا 56 موش صحرایی نر نژاد ویستار در 7 گروه 8 تایی به مدت 4 هفته با 7 رژیم غذایی تیمار شدند: گروه 1 (کنترل 1): رژیم غذایی متداول شامل آب و خوراک معمولی و نامحدود؛ گروه 2: علاوه بر خوراک معمولی روزانه 3g/kg روغن ذرت به عنوان حلال کلسترول؛ گروه 3 (کنترل 2- هیپرکلسترولمی): افزون بر خوراک معمولی روزانه 2g/kg کلسترول حل شده در 3g/kg روغن ذرت؛ گروه 4: مانند گروه 3 لیکن با افزایش 10 mg/kg داروی آتورواستاتین به عنوان ضدچربی؛ گروه های 5 و 6 و 7 همانند گروه 3 لیکن به ترتیب100 و 200 و 300 mg/kg عصاره آویشن شیرازی. در پایان آزمایش, موش ها را پس از 14 ساعت بعد از آخرین وعده غذایی با کلروفرم خفیف, بی هوش نموده, از قلب آن ها خون گیری و خون ها در لوله های آزمایش جمع آوری و جهت گرفتن سرم خون سانتری فیوژ گردیدند. آنگاه پس از تعیین مقدار فاکتورهایLDL , VLDL,TG , TC و HDL خون موش ها, داده ها با نرم افزار SPSS و روش آماری تحلیل واریانس(ANOVA-F test) تحلیل گردیدند.یافته ها: به نظر می رسد که روغن ذرت و کلسترول هر کدام به طور معنی داری باعث افزایش فاکتورهای چربی خون می شوند. گروه 4 کاهش این عوامل را نشان می دهد, گروه های 5 و 6 و 7 (تیمار با دوزهای مختلف عصاره آویشن) اکثرا کاهش معنی داری- اگر چه کمتر از گروه 4- در میزان فاکتورهای چربی, نشان دادند و میزان HDL آن ها افزایش یافته بود.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد عصاره آویشن شیرازی باعث کاهش چربی خون می شود و می تواند به عنوان داروی گیاهی کنترل کلسترول خون مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژه: آویشن شیرازی, آتورواستاتین, فلاونوئید, هیپرکلسترولمی

لینک کمکی