دانلود فایل word اثرات یک وهله فعالیت هوازی با شدت های مختلف بر شاخص های عملکردی کبد و هموگلوبین خون در مردان سالم غیرورزشکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثرات یک وهله فعالیت هوازی با شدت های مختلف بر شاخص های عملکردی کبد و هموگلوبین خون در مردان سالم غیرورزشکار :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات :10

اهداف: کبد نیز از اندام های اصلی و بزرگ بدن است که با کمک آنزیم های مختلف در تنظیم فعالیت های هورمونی و سوخت و سازی بدن, هنگام استراحت, تمرین و مرحله برگشت به حالت اولیه فعالیت های بدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی پاسخ شاخص های عملکردی کبد (آلانین آمینو ترانسفراز (ALT), آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST), آلکالین فسفاتاز (ALP), بیلی روبین کل (Tb) و هموگلوبین (Hb) به یک وهله فعالیت هوازی با شدت های مختلف در مردان غیر ورزشکارسالم بود.روش ها: این پژوهش علی پس از وقوع مقطعی به روش نیمه تجربی در جامعه دانشجویان پسر 19 تا 21 سال دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران؛ انجام شد که 56 مرد داوطلب به صورت تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی نیز به سه گروه تمرینی و یک گروه کنترل تقسیم شده و به مدت 30 دقیقه در دامنه شدت های 60, 70 و 85% حداکثر ضربان قلب رکاب زدند. نمونه های خونی حالت ناشتا, قبل و بلافاصله پس از فعالیت گرفته شد و تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA - One-way) و تعقیبی توکی انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد که میزان ALP در گروه های تمرینی در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری داشت (p<0.001), اما اختلاف بین گروه های تمرینی معنی دار نبود. همچنین در میزانHb بین گروه ها اختلاف معنی دار مشاهده شد (p<0.001), ولی در سایر متغیرهای تحقیق تفاوت معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: طی انجام یک وهله تمرین هوازی رکاب زدن بر روی چرخ کارسنج, با شدت های سبک, متوسط و بالا در هیچ یک از گروه های تمرینی, آسیب قابل توجهی به سلول کبدی وارد نشد.
کلید واژه: آسپارتات آمینوترانسفراز, آلکالین فسفاتاز, آلانین آمینو ترانسفراز, بیلی روبین, تمرین, هموگلوبین

لینک کمکی