دانلود فایل word تاثیر عصاره گیاه خرفه بر الگوی الکتروفورزی پروتئین های خون در موش کوچک آزمایشگاهی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثیر عصاره گیاه خرفه بر الگوی الکتروفورزی پروتئین های خون در موش کوچک آزمایشگاهی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات :8

اهداف: خرفه با نام علمی Portulaca oleracea L از جمله گیاهان دارویی مهم است که بومی ایران بوده و دارای خواصی مانند ضد اسکوربوت, معالج سرفه های مقاوم, تصفیه کننده خون, مسکن تشنگی, تببر, مفید در ترمیم سوختگی ها و دارای اثرات ضددرد و ضدالتهاب نیز می باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی دانلود فایل word تاثیر عصاره گیاه خرفه بر الگوی الکتروفورزی پروتئین های خون در موش کوچک آزمایشگاهی می باشد.روش ها: در این تحقیق تجربی به منظور بررسی اثر استفاده از عصاره گیاه خرفه (Portulaca olerace L) بر الگوی الکتروفورزی پروتئین های خون در موش های کوچک آزمایشگاهی تعداد 40 سر موش از نژاد Balb/C به طور تصادفی انتخاب و به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند و به مدت 20 روز طول دوره آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل کنترل, دارونما و تیمارهای دریافت کننده عصاره به میزان 200, 100, 50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن بود. در پایان آزمایش از کلیه موش ها خون گیری به عمل آمد و سطوح پروتئین های سیستم ایمنی و پروتئین توتال اندازه گیری گردید. داده ها با استفاده از آزمون واریانس یک طرفه و دانکن تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که کاهش معنی داری در میانگین غلظت آلبومین در گروه 50 mg/kg دیده می شود و بیشترین میزان پروتئین تام و غلظت آلفا-2 در مقایسه با سایر گروه های آزمایشی, متعلق به گروه دریافت کننده عصاره خرفه با دوز (100 mg/kg) بود (p<0.05).نتیجه گیری: به نظر می رسد که عصاره خرفه توانسته بدون ایجاد تحریک آنتی ژنیک موجب تقویت سیستم ایمنی گردد. از طرف دیگر افزایش گلبولین های سرم در این مطالعه بدین معناست که عصاره خرفه می تواند تاثیر فزاینده ای روی فعالیت سیستم ایمنی در موش های سوری داشته باشد.
کلید واژه: پروتئین های الکتروفورز خون, خرفه, سرم, موش

لینک کمکی