دانلود فایل word شناسایی ویژگی های روان شناختی اثرگذار بر مهارت حسابرسان در انجام قضاوت های حسابرسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شناسایی ویژگی های روان شناختی اثرگذار بر مهارت حسابرسان در انجام قضاوت های حسابرسی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : بررسیهای حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات :25

هدف این مطالعه شناسایی ویژگی های روان شناختی اثرگذار بر مهارت است که در نهایت قضاوت حسابرسان را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین ضمن پذیرش بخشی از چارچوب حاصل از ادبیات تصمیم گیری در روان شناسی, آن را بر حسابرسی اعمال کرده است. در دیدگاه شانتیو, تصمیم گیرندگان خبره حائز چهارده ویژگی روان شناختی هستند. اهمیت هر یک از این ویژگی ها با استفاده از طرح تحقیق آزمایش تجربی برای 65 حسابرس از حسابرسان سازمان حسابرسی, در چهار مرحله برنامه ریزی, آزمون معاملات, آزمون جزئیات مانده ها و انتشار گزارش حسابرسی, ارزیابی شده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون همبستگی, آزمون ناپارامتریک فریدمن و ماتریس همبستگی اسپیرمن انجام گرفته است. نتایج نشان داد هر چهارده ویژگی در چهار مرحله حسابرسی اهمیت دارند, اما درجه اهمیت هر یک در مراحل گوناگون متفاوت است, به گونه ای که مهم ترین ویژگی ها در مرحله اول مسوولیت پذیری و به گزینی, در مرحله دوم تمایز میان اطلاعات مرتبط و غیر مرتبط و سازگاری بود. ویژگی ادراکی / توجه در مرحله سوم حسابرسی حائز بیشترین اهمیت شد و در مرحله آخر حسابرسی, ویژگی خودکاری بیشترین درجه اهمیت را به خود اختصاص داد.
کلید واژه: قضاوت حسابرس, مهارت, ویژگی های روان شناختی

لینک کمکی