دانلود فایل word اثر تنش آبی بر رشد, عملکرد و کارایی مصرف آب فلفل در شرایط گلخانه ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر تنش آبی بر رشد, عملکرد و کارایی مصرف آب فلفل در شرایط گلخانه ای :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب)

تعداد صفحات :12

این پژوهش به منظور,بررسی تاثیر تیمارهای آبیاری به میزان 40, 60, 80 و 100 درصد نیاز آبی بر شاخص رشد, عملکرد و کارائی مصرف آب روی گیاه فلفل قلمی (Capsicum annuum L.), در گلخانه دانشگاه شهرکرد, در داخل 12 گلدان در یک خاک لومی- رسی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار در سال 1391 انجام گرفت. نتایج نشان داد که میزان آب آبیاری بر شاخص رشد, عملکرد و کارائی مصرف آب ( (WUEدر سطح پنج درصد معنی دار بوده است. حداکثر عملکرد محصول و حداکثر کارائی مصرف آب در تیمار 100 درصد نیاز آبی به دست آمد. هم چنین مشاهده شد که با کاهش مصرف آب به میزان 20, 40 و 60 درصد نیاز آبی, عملکرد محصول به ترتیب 92.98, 50.26 و 69.49 درصد کاهش یافت. با کاهش مصرف آب به میزان 20, 40 و 60 درصدنیازآبی,کارائی مصرف آب به ترتیب 24.56, 22.10 و 29.35 درصد کاهش یافت. باتوجه به این که اختلاف عملکرد بین تیمارهای 100 درصد نیاز آبی و 80 درصدنیاز آبی در سطح 5 درصد معنی دار نبود لذا توصیه شد که در شرایط محدودیت آب آبیاری می توان, تا حداکثر 20 درصد نیاز آبی گیاه را کاهش داد.
کلید واژه: آب آبیاری, بازده مصرف آب, کم آبی, کشت گلخانه ای, فلفل قلمی

لینک کمکی