دانلود فایل word بررسی بهره وری اقتصادی آب در محصولات مختلف زراعی در دشت بهار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی بهره وری اقتصادی آب در محصولات مختلف زراعی در دشت بهار :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب)

تعداد صفحات :14

موضوع ارتقای بهره وری آب در تولید مواد غذایی از مسایل اساسی در کشورهای مختلف جهان و به خصوص کشورهای کم آب نظیر ایران است. اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری آب کشاورزی در ایران به علت محدودیت کمی و کیفی این ماده ارزشمند از جایگاه خاصی برخوردار است. بر همین اساس در مطالعه حاضر بهره وری اقتصادی و فیزیکی آب در زیربخش زراعت دشت همدان- بهار برای سال زراعی 1388-89 مورد بررسی قرار گرفت. متدلوژی تحقیق در این مطالعه بر اساس مطالعات میدانی استوار بوده و شامل برآورد عملکرد, توابع هزینه بویژه تابع هزینه بهرهبرداری و استحصال منابع آب زیر زمینی, بازده ناخالص و بهره وری آب در تولید محصولات زراعی در شیوه های مختلف آبیاری است. متناسب با اهداف تحقیق از شاخصهای فیزیکی و مالی بهره وری آب شامل شاخص عملکرد به ازای واحد حجم آب (CDP), درآمد به ازای واحد حجم آب(BPD) و بازده خالص به ازای واحد حجم آب(NBPD) برای محاسبه بهره وری آب استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بهره وری آب در شیوه های نوین آبیاریهای بطور معنی دار بیشتر از روش آبیاری سنتی بوده و بر اساس شاخص NBPD, کشت محصول سیر و یونجه به ترتیب بیشترین و کمترین بهره وری آب در منطقه مورد مطالعه را نشان میدهند.
کلید واژه: بهره وری فیزیکی آب, فناوری آبیاری

لینک کمکی