دانلود فایل word تاثیر حذف آبیاری در مراحل انتهایی رشد بر کارایی مصرف آب و عملکرد پنج ژنوتیپ گندم در مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثیر حذف آبیاری در مراحل انتهایی رشد بر کارایی مصرف آب و عملکرد پنج ژنوتیپ گندم در مشهد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب)

تعداد صفحات :18

به منظور استفاده بهینه از منابع آب در مزارع گندم با تعیین ژنوتیپ و برنامه آبیاری مناسب, در این پژوهش اثر حذف آبیاری در مراحل انتهایی رشد و نمو گندم با استفاده از کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و طی دو سال زراعی متوالی (1381-82 و 1382-83) در ایستگاه طرق مشهد مورد بررسی قرار گرفت. عامل آبیاری شامل:-W1 آبیاری در مراحل طویل شدن ساقه, گل دهی, شیری شدن دانه و خمیری شدن دانه,W2 -آبیاری در مراحل طویل شدن ساقه, گل دهی و شیری شدن دانه, وW3 -آبیاری در مراحل طویل شدن ساقه و گل دهی در کرت های اصلی و تعداد پنج ژنوتیپ گندم (79-16 Toos, C2: C-78-4, C3: C-78-8, C4: C-79-6, C5: C-:C1) در کرت های فرعی قرار گرفت. نتایج نشان داد, اثر تیمار آبیاری بر عملکرد بیولوژیک, عملکرد دانه, وزن هزار دانه و کارآیی مصرف آب معنی دار بود. حذف آبیاری در مراحل شیری و خمیری شدن دانه ها موجب کاهش عملکرد بیولوژیک (به ترتیب 4.17 و 12.1 درصد) و عملکرد دانه (به ترتیب 5.14 و 11.9 درصد) شد. میانگین عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم در تیمارهای آبیاری W1, W2 و W3 به ترتیب 5834, 5549 و 5215 کیلوگرم در هکتار و میانگین کارآیی مصرف آب آنها در تیمارهای آبیاری مذکور به ترتیب 1.022, 1.426 و 2.346 کیلوگرم بر متر مکعب بود. ژنوتیپ های C4 و C3 به تریب با میانگین عملکرد دانه 5893 و 5353 کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند. نتیجه این تحقیق نشان داد, حذف آبیاری در مراحل انتهایی رشد گندم هر چند موجب افزایش کارآیی مصرف آب شد, ولی کاهش معنی دار عملکرد دانه را به دنبال داشت و بنابر این حذف آبیاری در این مراحل قابل توصیه نمی باشد. ژنوتیپ هایC4 و C5 علاوه بر عملکرد بالا, بیشترین کارآیی مصرف آب (به ترتیب با میانگین 1.814 و 1.748 کیلوگرم بر مترمکعب) را در کلیه تیمارهای آبیاری به خود اختصاص دادند و نسبت به تنش رطوبتی انتهای فصل رشد از تحمل خوبی برخوردار بودند.
کلید واژه: تنش رطوبتی, عملکرد بیولوژیک, وزن هزار دانه

لینک کمکی