دانلود فایل word رابطه اختلال استرس پس از سانحه با سبک های دفاعی روانی در بیماران سوختگی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه اختلال استرس پس از سانحه با سبک های دفاعی روانی در بیماران سوختگی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات :6

اهداف: بازماندگان سوختگی با فرآیندهای دردناک و بدشکلی های ناشی از اثر زخم مواجه می شوند و اغلب مشکلات عمده ای را تجربه می کنند. هدف این پژوهش شناسایی روابط بین PTSD و سبک های دفاعی - روانی در بیماران سوختگی بود.روش ها: این پژوهش همبستگی مقطعی پس رویدادی در 90 بیمار بستری در مرکز سوانح سوختگی و جراحی ترمیمی ولایت رشت در سال 1390 انجام شد و 63 بیمار به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و وارد پژوهش شدند. از فرم مشخصات جمعیت شناختی, مقیاس اختلال استرس پس از سانحه می سی سی پی و پرسش نامه سبک های دفاعی برای جمع آوری داده استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار آماری SPSS 16 و با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام شد.یافته ها: شدت سوختگی با بخش های سوخته بدن, PTSD, سبک دفاعی روان آزرده و رشدنایافته, همبستگی مثبت و با سبک دفاعی رشدیافته همبستگی منفی داشت. همچنین بخش های سوخته بدن با PTSD ارتباط مستقیم و PTSD با سبک رشدیافته ارتباط معکوس و با سبک های روان آزرده و رشدنایافته ارتباط مستقیم داشت. %17.7 واریانس PTSD از طریق متغیر سبک دفاعی رشدیافته, %44.3 از طریق متغیر سبک دفاعی روان آزرده و 73% از طریق متغیر سبک دفاعی رشدنایافته قابل پیش بینی بود.نتیجه گیری: بین شدت سوختگی, PTSD و سبک های دفاعی - روانی ارتباط وجود دارد.
کلید واژه: سوختگی, اختلال استرس پس از سانحه, سبک های دفاعی - روانی

لینک کمکی