دانلود فایل word اثر عصاره الکلی ریشه شلغم بر درد ناشی از آزمون فرمالین در موش های صحرایی نر بالغ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر عصاره الکلی ریشه شلغم بر درد ناشی از آزمون فرمالین در موش های صحرایی نر بالغ :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات :6

اهداف: درد احساس پیچیده ای است که روح و روان را متاثر می سازد و در بسیاری موارد نیاز به استفاده از داروهای مختلف برای کاهش درد وجود دارد. این پژوهش با هدف بررسی اثر عصاره الکلی ریشه شلغم بر کاهش درد حاد و مزمن ناشی از تزریق فرمالین در موش های صحرایی نر بالغ انجام شد.روش ها: در این مطالعه تجربی از 40 سر موش صحرایی نر بالغ استفاده شد که به 5 گروه 8 تایی کنترل, شاهد, آزمایش 1, آزمایش 2 و آزمایش 3 تقسیم شدند. برای ایجاد درد 0.5 میلی لیتر فرمالین %2.5 به صورت زیرجلدی به کف پای حیوانات تزریق شد. گروه کنترل تنها تحت آزمون فرمالین قرار گرفت. گروه شاهد نیم ساعت قبل از تزریق فرمالین یک میلی لیتر سرم فیزیولوژیک و گروه های آزمایش 1, 2 و 3 به ترتیب دوزهای 50, 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره الکی ریشه شلغم را دریافت کردند. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی مورد تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: عصاره الکلی ریشه شلغم در دوزهای 100 (1.762±0.133) و 200 میلی گرم بر کیلوگرم (1.550±0.132) وزن بدن, باعث کاهش معنی دار میزان درد در مرحله حاد نسبت به گروه کنترل (2.343±0.097) و دوز 200 میلی گرم بر کیلوگرم (1.225±0.054) وزن بدن باعث کاهش معنی دار درد در مرحله مزمن نسبت به گروه کنترل (1.822±0.114) شد.نتیجه گیری: عصاره الکلی ریشه گیاه شلغم به صورت وابسته به دوز و وابسته به زمان در کاهش شدت درد مفید است.
کلید واژه: درد, شلغم, موش صحرایی

لینک کمکی