دانلود فایل word اثر بی خاکورزی, تنش آب و نیتروژن بر انتقال نیترات در خاک و عملکرد ذرت در شمال خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر بی خاکورزی, تنش آب و نیتروژن بر انتقال نیترات در خاک و عملکرد ذرت در شمال خوزستان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب)

تعداد صفحات :17

این تحقیق با هدف بررسی امکان کاشت ذرت در بقایای گندم و اثر تنش آب و کود اوره بر روند حرکت نیترات در خاک, عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت در روش بی خاک ورزی صورت گرفت. برای این منظور آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک کامل تصادفی در سه تکرار و 2 سال در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد انجام شد. آب در سه سطح 50, 75 و 100 درصد نیاز آبیاری (با علامت I1,I2 وI3 ) به عنوان عامل اصلی و کود نیتروژن نیز در سه سطح 150 Kg ha-1,225 و 300 (با علامت N150,N225 وN300 ) اعمال شد. متوسط عملکرد دانه ذرت 5 تن در هکتار نشان داد که کاشت مستقیم ذرت تابستانه در بقایای گندم بدون عملیات خاک ورزی در شرایط اقلیمی خوزستان امکان پذیر است. اثر تیمار آبیاری بر عملکرد در سطح 1% معنی دار بود. به طوری که بیشترین عملکرد دانه ( 5.6تن در هکتار) مربوط به تیمار I3, با مقدار آب مصرفی 1037 mm و کمترین آن (4.2 تن در هکتار) مربوط به تیمار I1 با مقدار آب مصرفی 786 mm بود. اثر کود نیتروژن بر عملکرد و درصد پروتئین دانه به ترتیب در سطح 5% و 1% معنی دار بوده و تیمار N300 با عملکرد دانه 5.4 تن در هکتار و پروتئین 10.1% برتر از دو تیمار دیگر بود. مقدار نیترات باقیمانده تا عمق 30 cm نفوذ نموده به طوری که غلظت نیترات در اعماق پایین تر به 30-50 درصد آن رسید. حال آنکه تغییرات غلظت نیترات در همان تیمار در اعماق پایین تر ناچیز بود.
کلید واژه: آبشویی نیترات, بی خاکورزی, کارایی مصرف آب ذرت

لینک کمکی