دانلود فایل word میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و مقدار کربونیل و مالون دی آلدئید در اریتروسیت موش های صحرایی دیابتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و مقدار کربونیل و مالون دی آلدئید در اریتروسیت موش های صحرایی دیابتی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات :5

اهداف: دیابت یکی از مشکلات سلامتی در جهان و درمان این بیماری در علوم پزشکی بسیار مهم است. هدف این پژوهش تعیین مقدار کربونیل, مالون دی آلدئید و میزان فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز در اریتروسیت موش های صحرایی دیابتی بود.روش ها: در این مطالعه تجربی 24 سر موش صحرایی در محدوده وزنی 180 تا 220 گرم به 2 گروه کنترل و دیابتی تقسیم شد. موش های صحرایی گروه دیابتی با تزریق آلوکسان به صورت داخل صفاقی دیابتی شدند. مقدار کربونیل, مالون دی آلدئید و میزان فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز با کمک کیت های اختصاصی اندازه گیری شد. میانگین و انحراف معیار داده ها با کمک نرم افزار آماری SPSS 18 محاسبه و با استفاده از آزمون Tاستودنت اختلاف بین گروه کنترل و دیابتی مشخص شد.یافته ها: میانگین مقدار مالون دی آلدئید در اریتروسیت در گروه موش دیابتی (2.27±0.22 میلی مول در میلی گرم پروتئین) نسبت به گروه کنترل (1.16±0.15 میلی مول در میلی گرم پروتئین) افزایش یافت (p<0.05). میانگین مقدار کربونیل در اریتروسیت گروه دیابتی (2.98±0.35 میلی مول در میلی گرم پروتئین) نسبت به گروه کنترل (1.12±0.16 میلی مول در میلی گرم پروتئین) افزایش یافت (p<0.05). میانگین فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز نیز در اریتروسیت گروه دیابتی (5.73±0.45 میکرومولNADPH در دقیقه در میلی گرم پروتئین) نسبت به گروه کنترل (2.98±0.33 میکرومولNADPH در دقیقه در میلی گرم پروتئین) افزایش یافت (p<0.05).نتیجه گیری: میانگین مقدار کربونیل, مالون دی آلدئید و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در موش های صحرایی دیابتی نسبت به موش های غیردیابتی افزایش می یابد.
کلید واژه: مالون دی آلدئید, کربونیل, گلوتاتیون پراکسیداز, دیابت, آنتی اکسیدان, رادیکال های آزاد

لینک کمکی