دانلود فایل word اثر عصاره های آبی الکلی و آبی پوست و دانه و عصاره آبی الکلی پولپ هندوانه ابوجهل بر میزان گلوکز, انسولین و FIRI موش های صحرایی نر مقاوم به انسولین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر عصاره های آبی الکلی و آبی پوست و دانه و عصاره آبی الکلی پولپ هندوانه ابوجهل بر میزان گلوکز, انسولین و FIRI موش های صحرایی نر مقاوم به انسولین :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات :6

اهداف: رایج ترین کاربرد هندوانه ابوجهل در طب سنتی ایران, درمان دیابت و کاهش میزان قندخون است. با توجه به تاثیر فروکتوز در افزایش گلوکز و ایجاد مدل مقاوم به انسولین, این مطالعه با هدف مقایسه اثر عصاره قسمت های مختلف هندوانه ابوجهل بر موش های صحرایی نر مقاوم به انسولین انجام شد.روش ها: در مطالعه تجربی حاضر, 63 سر موش صحرایی نر بالغ ویستار استفاده شد. پس از ایجاد مدل مقاوم به انسولین به وسیله فروکتوز 10% در آب آشامیدنی به مدت 8 هفته, حیوانات به 7 گروه کنترل, شاهد, عصاره های آبی و آبی الکلی پوست و دانه و عصاره آبی الکلی پولپ تقسیم شدند. پس از جداسازی سرم ها مقادیر گلوکز, انسولین و شاخص مقاومت به انسولین اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون پشتیبان LSD ارزیابی شدند.یافته ها: عصاره آبی الکلی پوست منجر به افزایش گلوکز در مقایسه با گروه کنترل شد (p<0.05). میزان گلوکز گروه عصاره آبی دانه در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافت (p<0.05). وزن در گروه عصاره آبی دانه در مقایسه با گروه های کنترل (p<0.01) و شاهد (p<0.05) افزایش پیدا کرد. عصاره آبی الکلی پوست منجر به کاهش میزان انسولین در مقایسه با گروه شاهد شد (p<0.05). در گروه عصاره آبی الکلی دانه, افزایش میزان انسولین در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد (p<0.01). میزان انسولین گروه عصاره آبی دانه در مقایسه با گروه کنترل (p<0.001) و شاهد (p<0.05) افزایش یافت.نتیجه گیری: موثرترین بخش هندوانه ابوجهل در درمان دیابت نوع II دانه و مضرترین بخش آن پوست است.
کلید واژه: هندوانه ابوجهل, فروکتوز, انسولین, شاخص مقاومت به انسولین

لینک کمکی